Aktualności

Zimowy obowiązek odśnieżania chodnika.

Zima jest okresem, który stwarza szereg problemów nie tylko służbom drogowym. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników. Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością.

            W rozumieniu ustawy o drogach publicznych, chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymania w czystości dotyczy wyłącznie chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości. Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

            Niezależnie od przewidzianej przepisami prawa „odpowiedzialności karnej”, osoba niewykonująca ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku odśnieżania chodnika musi się również liczyć z odpowiedzialnością cywilną. Nie można  zapominać, iż każda osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiemu szkodę, zgodnie z treścią art. 415 kc, obowiązana jest do jej naprawienia. Szkodą w rozumieniu art. 444 kc są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, o które nie trudno na oblodzonym czy też zaśnieżonym chodniku. Urazy doznane w wyniku poślizgnięcia mają częstokroć nie tylko wymiar fizyczny, ale również są źródłem wielu cierpień psychicznych oraz bólu, co z kolei może uzasadniać żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w oparciu o treść art. 445 § 1 kc.

            Właściciel nieruchomości może się, zgodnie z brzmieniem art. 429 kc, uwolnić od odpowiedzialności związanej z utrzymaniem porządku na chodniku poprzez powierzenie wykonywania tego obowiązku innej osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

                        Inną możliwością zabezpieczenia interesów właściciela nieruchomości jest zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel, w myśl art. 822 § 1 kc, zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

czytaj więcej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady miejskiej zarządzonych na dzień 20 listopada 2011r.

 

W załączniku pełna treść obwieszczenia.

czytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Obwieszczenie nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

czytaj więcej