Aktualności

Szkolenie w zakresie

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.04.2012 w Gminie Sośnicowice odbędzie się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów chcących uzyskać dofinansowanie na realizację swoich przedsięwzięć w ramach tzw. "Małych Projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Szkolenie odbędzie się dnia 02.04.2012 o godz. 9:00 w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 17 (I piętro). Szkolenie przeprowadzą eksperci Spichlerza Górnego Śląska
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

O dofinansowanie w ramach "Małych Projektów" może starać się m.in.:
1. osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR" (cały obszar Gminy Sośnicowice), lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze
albo
2. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW OBEJMUJE:

1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
– języka regionalnego i gwary,
– tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych - z wyłączeniem działalności rolniczej;

7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Szczegóły programu dostępne pod tym linkiem:

http://www.spichlerz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2

czytaj więcej

Gwiazdy Spichlerza

Uprzejmie informujemy, iż Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska" ogłasza nabór do kolejnej edycji konkursu Gwiazd Spichlerza (edycja 2012-2013). W trzeciej edycji, tak jak w poprzednich, promowane będą wszystkie podmioty, które przyczyniają się do rozwoju ruchu turystycznego na naszym terenie a przy tym wyróżniają się jakością oferowanych towarów i usług. Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnień mija 30.03.2012 r.

Poniżej do pobrania Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa

czytaj więcej

MOJA PASJA – konkurs talentów z Gminy Sośnicowice

Po zebraniu zgłoszeń turniej „Mam pasję” wchodzi w drugi etap organizacji i dlatego podajemy kolejne szczegóły naszych artystycznych zmagań.

Eliminacje do finału odbędą się w turach:

Sierakowice – 21.04.2012r. – 18.00
Sośnicowice – 28.04.2012r. – 18.00

Z 2 kolejnych eliminacji do finału przechodzi 5 uczestników. Sam finał będzie miał miejsce w gimnazjum w Sośnicowicach dnia 12.05.2012r. Laureata konkursu „Mam pasję” wybierać będzie jury oraz publiczność. Każdy z uczestników przygotuje 2 trzyminutowe prezentacje.

czytaj więcej

W związku z organizacją „Święta Miasta 2012” zapraszamy do składania ofert gastronomicznych

W załączniku zapytania ofertowe.

czytaj więcej

Nabór wniosków do konkursów Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”

Tuż po Świętach Wielkanocnych, we wtorek 11 kwietnia ruszy nabór wniosków do konkursów Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” na dofinansowania projektów. O dotacje będą mogli starać się przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne, gminy i lokalne stowarzyszenia.

 

Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej

Wnioski Obszarowe 2012

Od 15.03.2012 do 16.05.2012 rolnicy składają wnioski o dopłaty obszarowe do gruntów rolnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

czytaj więcej