Aktualności

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie

czytaj więcej

Uwaga - Cyfryzacja telewizji

Szanowni Państwo
Urząd Miejski w Sośnicowicach otrzymał informację od Wojewody Śląskiego, że w naszym województwie nastąpi zamiana nadawania sygnału telewizyjnego ze starego analogowego na nowy cyfrowy. Wyłączanie sygnału analogowego będzie następować w trzech etapach w różnych częściach województwa, w naszej części województwa nastąpi to 20.05.2013r. Aby odbierać nowy sygnał telewizyjny trzeba dostosować swój odbiornik. Szczegółowe informacje można otrzymać na bezpłatnej infolinii 800 007 788 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

czytaj więcej

Bezpłatna mammografia w Sośnicowicach!

Juz 12 lutego zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w Sośnicowicach przy Ośrodku Zdrowia, ul. Gliwicka 28.

Plakat w załączniku.

czytaj więcej

WAŻNE! Zimowy obowiązek - odśnieżanie chodnika.

W związku z corocznie pojawiającymi się w okresie zimowym nieporozumieniami związanymi z utrzymaniem w czystości chodników położonych przy drogach na terenie naszej gminy, pragniemy przekazać istotne informacje, które pomogą właściwie interpretować ten złożony problem.

             Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodnika jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z tegoż chodnika. Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością. Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Niezależnie od przewidzianej przepisami prawa grzywny, osoba niewykonująca ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku odśnieżania chodnika musi się również liczyć z odpowiedzialnością cywilną. Nie można  zapominać, iż każda osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiemu szkodę, zgodnie z treścią art. 415 kc, obowiązana jest do jej naprawienia. Szkodą w rozumieniu art. 444 kc są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, o które nie trudno na oblodzonym czy też zaśnieżonym chodniku. Urazy doznane w wyniku poślizgnięcia mają częstokroć nie tylko wymiar fizyczny, ale również są źródłem wielu cierpień psychicznych oraz bólu, co z kolei może uzasadniać żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w oparciu o treść art. 445 § 1 kc.

Właściciel nieruchomości może się, zgodnie z brzmieniem art. 429 kc, uwolnić od odpowiedzialności związanej z utrzymaniem porządku na chodniku poprzez powierzenie wykonywania tego obowiązku innej osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Inną możliwością zabezpieczenia interesów właściciela nieruchomości jest zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel, w myśl art. 822 § 1 kc, zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

            Jeżeli chodnik nie przylega bezpośrednio do leżącej wzdłuż niego nieruchomości (np. jest od niej oddzielony pasem zieleni lub rowem itp.) obowiązek utrzymania na nim czystości spoczywa na właściwym zarządcy drogi, którym w przypadku naszej gminy jest:

  • dla dróg wojewódzkich nr 408 (ul. Gliwicka i Kozielska) i nr 919 (ul. Raciborska) – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, tel. 0-32/781-92-11
  • dla dróg powiatowych - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, tel. 0-32/234-06-96
  • Dla dróg gminnych - ZGKiM Sośnicowice, tel. 0-32/238-71-82

czytaj więcej