Aktualności

Bezpłatny projekt - GLIWICKI pakON dla niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 45+

Stowarzyszenie GTW wraz z firmą MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „GLIWICKI pakON”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 45+,
zamieszkujących teren powiatu miasto Gliwice oraz powiatu gliwickiego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 (w tym 48K)
niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w grupie wiekowej 45+.

Szczegóły w załącznikach.

czytaj więcej

MIESZKAŃCU ! MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ GMINY - wypełnij ankietę

Szanowni Państwo,
Gmina Sośnicowice planuje opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Chcąc poznać potrzeby oraz opinie mieszkańców w tym zakresie zwracamy się z uprzejmą prośba o udział w poniższej ankiecie. Ankieta jest anonimowa i ma na celu wybranie najbardziej odpowiedniej opcji zagospodarowania terenu, zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami naszych mieszkańców.

Kliknij aby wypełnić ankietę

czytaj więcej

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

W okresie dwóch ostatnich lat na terenie Gminy Sośnicowice prowadzone było dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez 100% pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych będących własnością osób fizycznych. W wyniku tego działania usunięto azbestowo cementowe pokrycia dachowe z 49 budynków oraz 13 nieruchomości na których znajdowały się zdeponowane odpady azbestowe. Łączna ilość usuniętych odpadów azbestowych wynosiła 80,24 tony.

Wg informacji uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na chwilę obecną brak jest środków finansowych na kontynuację dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2014r. 

Jednakże z uwagi na istniejącą szansę powrotu dofinansowania usuwania azbestu Burmistrz Sośnicowic podjął decyzję o przeprowadzeniu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest a następnie aktualizacji dokumentu „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”.

Aktualizacja „Programu….” ma na celu doprowadzenie do stanu zgodności danych zawartych w dokumencie z faktyczną ilością występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest. 

Ponadto określenie aktualnego stanu ilościowego i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest jest niezbędne w przypadku pozyskiwania środków finansowych na jego realizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ....

Realizacja usuwania azbestowych pokryć dachowych w latach 2012- 2013 wykazała, iż na terenie Gminy Sośnicowice występują budynki pokryte płytami azbestowo cementowymi lub odpady azbestowe zdeponowane na nieruchomości, które nie zostały wykazane w inwentaryzacji przeprowadzonej w 2011r. Dlatego też w szczególności tych właścicieli nieruchomości prosimy o złożenie informacji o posiadanych odpadach azbestowych lub budynku z azbestowym pokryciem dachowym, gdyż umieszczenie w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik do „Programu..” jest podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania. Ponadto, jeżeli pokrycie dachowe zostało wymienione a odpady azbestowe są zdeponowane na nieruchomości również należy o tym fakcie złożyć informację. Uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu w trakcie wymiany pokrycia dachowego wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji fotograficznej budynku. Bardzo istotne jest, aby w Programie znalazły się aktualne informacje czy występujący na nieruchomości azbest stanowi pokrycie dachowe czy został już samodzielnie zdemontowany i obecnie jest zdeponowany na podwórku, gdyż ta zgodność umożliwia ubieganie się o dofinansowanie.

W związku z powyższym niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu formularza ustalonego jako wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Formularz można otrzymać od sołtys, w Urzędzie Miejskim bądź wydrukować ze strony internetowej Gminy Sośnicowice. Powyższe informacje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 07.02.2014r. Wszelkie informacje w powyższym temacie można uzyskać u insp. ekologii Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08

czytaj więcej

Konkurs fotograficzny - obszarów LGD Spichlerz

Organizator:
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, ul. Sienkiewicza 1, 42-286 Koszęcin, tel.: 34 343 05 62, e-mail: biuro@spichlerz.info.pl
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców terenu obejmującego działania LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Termin trwania konkursu:
Konkurs przebiega jednoetapowo. W terminie od 16 stycznia do 28 lutego 2014r.

czytaj więcej

Konkurs GWIAZDY SPICHLERZA (edycja 2014-2015)

Uprzejmie informuję, że Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” już po raz czwarty organizuje konkurs „GWIAZDY SPICHLERZA” (edycja 2014-2015). Konkurs ten ma na celu wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru „Spichlerza”, które przyczyniają się do rozwoju ruchu turystycznego na naszym terenie oraz spełniają wysokie standardy i są godne polecenia osobom z obszaru kraju i zagranicy.

Zgłoszony produkt/usługa mają szansę zostać nagrodzone marką-godłem promocyjnym „GWIAZDY SPICHLERZA”, z czym wiążą się liczne uprawnienia i przywileje m.in. laureaci konkursu mają zapewnioną: promocję w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD, możliwość prezentacji na imprezach organizowanych przez LGD, prezentację graficzną i opisową w folderze „Folder produktów i usług Spichlerza Górnego Śląska” rozprowadzonym na terenie i poza terenem „Spichlerza”.

Nawet w przypadku braku wyróżnienia samo zgłoszenie do konkursu gwarantuje zamieszczenie w spisie produktów i usług „Spichlerza” w/w folderu!

Regulamin oraz karta zgłoszenia w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej www.spichlerz.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 styczeń 2014 r. 

czytaj więcej