Informacja dotycząca usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Data dodania: 20 Listopada 2019
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
W ramach realizacji zadania nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Przewidywany termin zbiórki to II kwartał 2020 roku.
 
Rolników z terenu Gminy Sośnicowice, którzy są zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag prosimy o złożenie ankiety informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach, ul. Rynek 19 w terminie do dnia 29.11.2019r.
 
Ankietę można pobrać w tut. Urzędzie Miejskim, ze strony internetowej www.sosnicowice.pl, „Miasteczko” lub u sołtysa danej miejscowości.
 
W przypadku realizacji zadania, odpady będą odbierane tylko od rolników, którzy złożyli ankietę, w ilościach przez nich zadeklarowanych, dlatego prosimy o rzetelne jej wypełnienie.
 
Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO przed wypełnieniem ankiety.
 
Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).
Pliki do pobrania:
Klauzula Rodo
Pobierz plik PDF