Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Data dodania: 22 Stycznia 2014

W okresie dwóch ostatnich lat na terenie Gminy Sośnicowice prowadzone było dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez 100% pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych będących własnością osób fizycznych. W wyniku tego działania usunięto azbestowo cementowe pokrycia dachowe z 49 budynków oraz 13 nieruchomości na których znajdowały się zdeponowane odpady azbestowe. Łączna ilość usuniętych odpadów azbestowych wynosiła 80,24 tony.

Wg informacji uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na chwilę obecną brak jest środków finansowych na kontynuację dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2014r. 

Jednakże z uwagi na istniejącą szansę powrotu dofinansowania usuwania azbestu Burmistrz Sośnicowic podjął decyzję o przeprowadzeniu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest a następnie aktualizacji dokumentu „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”.

Aktualizacja „Programu….” ma na celu doprowadzenie do stanu zgodności danych zawartych w dokumencie z faktyczną ilością występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest. 

Ponadto określenie aktualnego stanu ilościowego i miejsc występowania wyrobów zawierających azbest jest niezbędne w przypadku pozyskiwania środków finansowych na jego realizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ....

Realizacja usuwania azbestowych pokryć dachowych w latach 2012- 2013 wykazała, iż na terenie Gminy Sośnicowice występują budynki pokryte płytami azbestowo cementowymi lub odpady azbestowe zdeponowane na nieruchomości, które nie zostały wykazane w inwentaryzacji przeprowadzonej w 2011r. Dlatego też w szczególności tych właścicieli nieruchomości prosimy o złożenie informacji o posiadanych odpadach azbestowych lub budynku z azbestowym pokryciem dachowym, gdyż umieszczenie w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik do „Programu..” jest podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania. Ponadto, jeżeli pokrycie dachowe zostało wymienione a odpady azbestowe są zdeponowane na nieruchomości również należy o tym fakcie złożyć informację. Uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu w trakcie wymiany pokrycia dachowego wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji fotograficznej budynku. Bardzo istotne jest, aby w Programie znalazły się aktualne informacje czy występujący na nieruchomości azbest stanowi pokrycie dachowe czy został już samodzielnie zdemontowany i obecnie jest zdeponowany na podwórku, gdyż ta zgodność umożliwia ubieganie się o dofinansowanie.

W związku z powyższym niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu formularza ustalonego jako wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Formularz można otrzymać od sołtys, w Urzędzie Miejskim bądź wydrukować ze strony internetowej Gminy Sośnicowice. Powyższe informacje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 07.02.2014r. Wszelkie informacje w powyższym temacie można uzyskać u insp. ekologii Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08

Pliki do pobrania:
Formularz
Pobierz plik DOCX