Konsultacje społeczne

Data dodania: 28 Lutego 2019
Przedmiot konsultacji społecznych
Od 28 lutego do 07 marca 2019 r. mogą wyrazić Państwo swoją opinię w sprawie  realizacji projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II.
Gmina Sośnicowice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego i w przypadku uzyskania dofinansowania zrealizować inwestycję w ramach ww. projektu, polegającą na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym budowa parkingów typu P&R oraz B&R do parkowania rowerów i samochodów, aby umożliwić bezpieczne pozostawienie samochodu/roweru i kontynuowanie dalszej podróży środkiem publicznego transportu zbiorowego).
 

Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się pomiędzy ulicami Gliwicką (DW408), Przemysłową (droga Gminna) i Smolnicką (droga powiatowa), na działkach będących własnością Gminy Sośnicowice, a częściowo znajduje się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 408.

Cel główny projektu: zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów.
Cele szczegółowe:
 • Ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów w centrum miasta na rzecz komunikacji publicznej;
 • Ograniczenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń,
 • Wzrost zainteresowania mieszkańców korzystaniem z transportu publicznego,
 • Ochrona zdrowia mieszkańców
 
Dokumentacja projektowa obejmuje utworzenie następującej infrastruktury:
 • plac manewrowy dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs,
 • zadaszone wiaty pełniące funkcje miejsca oczekiwania podróżujących na transport komunikacji publicznej,
 • tablice informacyjne wyposażone w elementy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, z oznaczeniem nazwy danego przystanku, numerami linii, a także klasyczny rozkład jazdy, ewentualnie inne przydatne dla pasażerów informacje,
 • dwa parkingi dla samochodów osobowych - po stronie wschodniej dla 31 samochodów osobowych i po stronie zachodniej dla 44 pojazdów samochodowych.
 • dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności min. 20 miejsc,
 • samoobsługowa stacja naprawy rowerów,
 • szybka stacja ładująca do pojazdów elektrycznych: samochodów, skuterów i rowerów,
 • dwa automaty biletowe obsługujące system ŚKUP,
 • monitoring,
 • trzystanowiskowa toaleta  przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz elektrycznej,
 • odwodnienie terenu poprzez z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • doświetlenie terenu z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oświetleniowej,
 • plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze oraz roślinnością, wkomponowanie i wykonanie w formie granitowej mozaiki herbu z nazwą miasta w centralnym miejscu placu w sąsiedztwie zasadzonej sosny (również symbolu miasta ).
Opinie na temat projektu będzie można przekazywać za pomocą ankiety (formularz konsultacyjny), który należy złożyć w wersji papierowej:
 • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, Rynek 19 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub
 • za pośrednictwem sołtysów w poszczególnych sołectwach
 
Z dokumentacją projektową dot. budowy centrum przesiadkowego można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach - Referat Gospodarki Gminnej pokój 18, po uprzednim umówieniu terminu - kontakt pod nr tel. 32 335-86-28.
 
Materiały związane z przedmiotem konsultacji zostają umieszcza się:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, Rynek 19;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego w Sośnicowicach http://sosnicowice.i-gmina.pl/ z ankietą do pobrania w wersji elektronicznej
 • na stronie internetowej Miasta i Gminy Sośnicowice http://www.sosnicowice.pl/  wraz z ankietą do pobrania w wersji elektronicznej.
 
Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach:
 
  Pliki do pobrania: