Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Data dodania: 24 Czerwca 2014

W wyniku przedłużenia umowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina może uzyskać dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości do 50% kosztow kwalifikowanych, pozostałe 50% dofinansowania może pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki. Część kosztow pokryta zostanie ze środków pochodzących z budżetu gminy. W efekcie dofinansowaniem objęte będzie 100% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów demontażu, zbierania , transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

W związku z powyższym niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu formularza WNIOSKU o dofinansowanie z załącznikami wymienionymi w „Regulaminie…”.  Formularz można otrzymać od sołtysa lub Urzędzie Miejskim bądź wydrukować ze strony internetowej Gminy Sośnicowice.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 07.07.2014r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u insp.  ds.ekologii Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08

Zgodnie z „Regulaminem udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w 2014 roku” mieszkańcy Gminy zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych w roku 2014 proszeni są zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim. W oparciu o złożone wnioski mieszkańców Gmina przygotuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do WFOŚiGW i otrzymaniu zapewnienia dofinansowania.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe jest zamieszczenie nieruchomości w wykazie stanowiącym załącznik do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”.