Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Data dodania: 14 Listopada 2019
Do 19 grudnia 2019 r. rolnicy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.
Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Cel programu:
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.
 
Rodzaje przedsięwzięć:
- Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, (w tym systemy fotowoltaiczne)
- Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
- Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych
 
Formy dofinansowania - - zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”
1) Dotacja (do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł),
2) Pożyczka (do 100% kosztów kwalifikowanych)
 

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 
Informacje na temat programu można znaleźć na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/