Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic

Data dodania: 02 Kwietnia 2021
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  SOŚNICOWIC
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii
 
Zgodnie z 61§ 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2021 poz. 247) zawiadamiam,
że na wniosek złożony w dniu 18.02.2021r. uzupełniony w dniach 04.03.2021r., 12.03.2021r. oraz 29.03.2021r. przez Janusza Franiczek Biuro Projektowo- Usługowe „ALDA” Spółka Cywilna  działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.03.2021r. w imieniu inwestora Powiatu Gliwickiego z siedzibą  przy  ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica– Sośnicowice” obejmującego teren działek: 329/175; 332/175; 326/176; 325/176; 1279/51; 1241/60;;1284/177; 1243/61; 1286/201; 2713/633; 1288/202; 1245/66; 1290/206; 1247/67; 1470/67; 2788/74; 2714/633; 1292/207; 1249/74; 2544/74; 2553/74; 1252/81; 1294/209; 1296/210; 1251/81; 1253/82; 1298/211; 1255/84; 1300/212; 1257/85; 1302/214; 1303/214; 1415/215; 1259/95; 2763/65; 2765/96; 1304/215; 1306/217; 1261/96; 1264/104; 1266/105; 1796/111; 1308/218; 1310/221; 1263/104; 1365/105; 1312/222; 1277/52; 1267/111; 1269/112; 1270/112; 1550/113; 1274/112; 1314/224; 1316/225; 1271/113; 1318/227; 1273/122; 1320/228; 1322/228; 1275/123; 1416/127; 1337/235; 1335/234; 1343/241; 1339/240; 1341/240; 1160/247; 1159/247; 1158/247; 1413/254; 1345/248; 2064/240; 1874/248; 1871/249; 1157/247; 1347/248; 1351/250; 1349/249; 1353/253; 1355/255; 1357/256; 1359/257; 1361/265; 1362/265; 1363/266; 1367/269; 1368/269; 1365/268; 2301/266; 1369/277; 2300/266; 1371/278; 1376/280; 1378/287; 1375/280; 1373/279; 1857/279; 1377/287; 1379/288; 2331/290; 1384/294; 1382/293; 2332/283 ; 2333/283; 1386/301; 1388/302; 1392/305; 1390/304; 1395/316; 1398/317; 1400/324; 1146/323; 1933/323; 1402/335; 1404/336; 1408/346; 1409/346; 1406/343; 2155/343; 2151/290; 1411/339; 1118/340; 1325/338 obręb Sośnicowice oraz działek 1606/39; 213/15; 195/15; 379/3; 249/1 obręb Smolnica, Gmina Sośnicowice.
Ponadto w oparciu o art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r Burmistrz Sośnicowic w dniu 02.04.2021r. wystąpi do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz celem określenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia
W związku z powyższym informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym, a przed wydaniem decyzji prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję ponadto, iż w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach przy
ul. Rynek 19, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Jednocześnie informuję, że muszą zostać zachowane podstawowe zasady ograniczenia kontaktu wynikające z obowiązujących przepisów (odpowiedni dystans, maseczki, dezynfekcja rąk). Informacji na temat powyższej sprawy w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach udziela inspektor d/s ekologii – Irena Szykowska pokój 17 II piętro ( tel. 32 335 86 08.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w dniach od 06 do 20 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przy ul. Rynek 19 , w pokoju nr 17, w godzinach pracy urzędu zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku i aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic. Z Administratorem danych można się kontaktować:
 • listownie pisząc na adres :Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,
 • telefonicznie pod numerem 32 335 86 24,
 • pisząc na adres email: um@sosnicowice.pl
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
 2. Kategoria przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, numer działki, numer księgi wieczystej.
 3. Cel przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica– Sośnicowice”.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2018 poz. 2081), oraz ustawą z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa: Janusz Franiczek Biuro Projektowo- usługowe „ALDA Spółka Cywilna,  działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.03.2021r. w imieniu inwestora Powiatu Gliwickiego z siedzibą  przy ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, także podmioty i organy współdziałające w postępowaniu administracyjnym i wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Źródło pochodzenia danych:
Pani/Pana dane osobowe administrator pozyskał: z wypisu z rejestru gruntów złożonego jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich kopiowania,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 1. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.