Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Data dodania: 07 Grudnia 2011

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

Burmistrz Sośnicowic

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

       w zakresie  ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Sośnicowice.

 

 

 

§ 1

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze zdrowia:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

    i o wolontariacie.

 

 

                                                                      § 2

 

Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony

i promocji zdrowia.

 

                                                                      § 3

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1) opieka pielęgniarska nad chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu 

    ich zamieszkania, 

2) szkolenie rodziny (opiekunów) w zakresie opieki nad chorym, 

3) wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych,

4) usprawnienie ruchowe osób po przebytych złamaniach, urazach, udarach,

5) współpraca z lekarzem rodzinnym, instytucjami działającymi w ramach systemu opieki

    nad zdrowiem społeczeństwa.

 

                                                                     § 4

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania

w roku 2010 wynosiła  55 000,- PLN.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju  zadania

w roku 2011 wynosi  55 000,- PLN.

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 wyniesie  55 000,- PLN.

 

 

 

 

 

                                                                    § 5

 

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie lub złożenie w terminie do dnia 28.12.2011r. oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania               z  wykonania tego zadania   (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach   Rynek 19  44-153 Sośnicowice (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).

2) Na kopercie zawierającej ofertę  należy umieścić zapis: “ Zadanie w  zakresie  ochrony
i promocji zdrowia”.

3) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty oraz oświadczenie
o nie otrzymywaniu w odniesieniu do w/w zadania refundacji z innych źródeł.

4) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Sośnicowice i na rzecz jej mieszkańców.  

5) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7) Oferta dopuszczona do oceny kryterium musi spełniać następujące warunki:

a) przedsięwzięcia określone w  § 3 pkt 1, 2, 3 muszą mieścić się w działalności statutowej oferenta (kserokopia statutu, wpis do właściwego rejestru - ważny 3 m-ce od daty wystawienia),

b) oferent musi dysponować zasobami kadrowymi o odpowiednich kwalifikacjach,

c) oferta powinna zawierać informację o zasobach rzeczowych w tym  wykaz posiadanego sprzętu  rehabilitacyjnego i innych środków pielęgnacyjnych do wypożyczenia.

8) Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena realizacji zadania - 100%.

9) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30.12.2011r. 

10) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Sośnicowic w drodze zarządzenia,
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

11) Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Sośnicowic
 w drodze zarządzenia.

12) Decyzja Burmistrza Sośnicowic jest ostateczna.

13) Burmistrz Sośnicowic zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

14) Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.  

15) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego  wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2010r. Nr 6 poz. 25. W przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w § 3 wymagane jest przed podpisaniem umowy otwarcie przez oferenta wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

16) Termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert  ustala  się od dnia  01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

17) Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego  wzoru umowy  o wykonanie  zadania  publicznego  i wzoru sprawozdania
 z  wykonania tego  zadania  (Dz.U. z  2005r. Nr 264 poz. 2207).

18) Dodatkowych informacji udziela: OPS w Łanach Wielkich ul. Wiejska 9                          44-153 Sośnicowice,  telefon kontaktowy: 32 / 238 71 83.

                                                                                                     Burmistrz Sośnicowic