OZE - dofinansowanie

Data dodania: 13 Lutego 2020

Aktualizacja wyników konkursu na realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Z przyjemnością informujemy, że Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” został wybrany do dofinansowania i będzie realizowany !
Projekt ten obejmuje zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy.
10-02-2020r. na stronie internetowej Województwa Śląskiego pojawiła się informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zwiększenia o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
Dzięki tej decyzji możliwy był wybór przez Zarząd Województwa Śląskiego kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej, na której przypomnijmy pierwsze miejsce zajmował wniosek naszego Partnerstwa.
W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie Gminy Sośnicowice. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów.
Co dalej ?
Obecnie Urząd Miejski w Sośnicowicach prowadzi weryfikację uczestników, którzy
w wyznaczonym terminie w roku 2017 złożyli Deklaracje udziału w projekcie, i którzy zakwalifikowali się do udziału w nim, w celu potwierdzenia gotowości do uczestnictwa w projekcie i podpisania umowy dotyczącej warunków i zobowiązań związanych
z montażem i eksploatacją instalacji OZE.
W tym miejscu przypominamy, że do dnia dzisiejszego niektórzy z właścicieli  nieruchomości, którzy zostali włączeni do projektu, od 1 lipca 2017r. nadal nie odebrali przygotowanej przez firmę Semper Power sp. z o.o. dokumentacji (opracowanie sytuacyjno-techniczne) dla poszczególnych instalacji OZE. Prosimy zatem o odbiór tej dokumentacji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 15.
W przyszłym tygodniu rozpoczniemy proces podpisywania umów z mieszkańcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
UWAGA! Dokładny dzień od którego rozpoczniemy podpisywanie umów podamy
w odrębnej informacji w aktualnościach na stronie internetowej www.sosnicowice.pl, tablicach ogłoszeń i profilu Gminy Sośnicowice na facebooku https://www.facebook.com/SosnicowiceGmina/.
Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa wyżej, złożone zostaną rezygnacje z udziału w projekcie i nie zostanie rozdysponowana cała ilość urządzeń lub moc poszczególnych  instalacji przewidzianych dla Gminy Sośnicowice i ujętych we wniosku o dofinansowanie, w takiej sytuacji zostanie ogłoszony nabór uzupełniający na konkretne urządzenia/zestawy urządzeń OZE.
Ponieważ przewiduje się, że instalacji tych będzie mało, a chętnych znacznie więcej – wybór Uczestników do projektu nastąpi w drodze publicznego losowania z podziałem na listy podstawową i rezerwową.
O ewentualnym terminie naboru uzupełniającego będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej naszej Gminy, tablicach ogłoszeń, facebooku, Informatorze  Gminy  Sośnicowice „Miasteczko”.
Dla przypomnienia krótka historia wniosku.
21 listopada 2017 poinformowaliśmy Mieszkańców, że  Gmina Sośnicowice przygotowuje się do pozyskania środków na realizację projektu, informując jednocześnie o terminie składania przez Mieszkańców deklaracji  udziału w projekcie oraz o terminie  spotkania informacyjnego, na którym przedstawione zostały zasady udziału i realizacji projektu.
06 lipca 2018 informacja o złożonym w maju 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie dla projektu partnerskiego pod nazwą: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii), obejmujący zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy.
Następnie czekaliśmy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski wyników konkursu
i sukcesywnie od stycznia do kwietnia 2019r. informowaliśmy Państwa o przesuwającym się terminie rozstrzygnięcia konkursu.
24 MAJA 2019 zamieściliśmy informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu, w wyniku którego nasz projekt nie uzyskał dofinansowania, gdyż środki przewidziane na konkurs wystarczyły na dofinansowanie tylko jednego projektu.
Wśród 102 wniosków dotyczących formuły nie grantowej nasz zajął 8 miejsce, a tym samym wszystkie wnioski ocenione pozytywnie, dla których nie wystarczyło środków znalazły się na liście rezerwowej.
 
Ponieważ nasze Partnerstwo nie zgadzało się z dokonaną oceną, złożone zostało odwołanie do Urzędu Marszałkowskiego.
28 sierpnia 2019 r. po zakończeniu procedury odwoławczej, projekt naszego Partnerstwa po ponownej ocenie przesunął się z ósmego na pierwsze miejsce listy rezerwowej, ale niestety lista projektów wybranych do dofinansowania nie uległa zmianie z uwagi na dalszy brak dostępnych środków przeznaczonych na konkurs.

Jedyne co od tego czasu mogliśmy zrobić,
to mieć nadzieję na zwiększenie środków na OZE i czekać…
Wspólnie z Wami drodzy Mieszkańcy DOCZEKALIŚMY SIĘ !