Podsumowanie Kadencji

Data dodania: 06 Listopada 2014
  1. Jak podsumowałby Pan minioną kadencję.

Miniona kadencja obfitowała w wiele zrealizowanych zadań, część z nich jest na ukończeniu, a inne zostaną zakończone w przyszłym roku. Można powiedzieć, że dla miasta i gminy były to lata pomyślne. Budżet w 2010r. zamykał się kwotą 24,1 mln zł, a dzisiaj w roku 2014 zamknie się kwotą prawie 42mln zł, a najważniejsze to, że w ciągu tych 4 lat pozyskaliśmy prawie 26 mln zł.

Zmiana transportu publicznego w gminie rozwiązała raz na zawsze problemy związane z dojazdem do szkół, pracy czy Ośrodka Zdrowia, pomijając zdecydowanie większą ilość kursów i znacznie niższe koszty przejazdu. Jednak temat ten nie jest zakończony i wymaga dalszych zmian.

Cieszą inwestycje już zrealizowane i te które są na ukończeniu. Dotyczy to wyremontowanych dróg powiatowych przy współfinansowaniu przez gminę w tym budowa chodników. Remonty dróg wojewódzkich wraz z budową chodników do których też gmina w 40% dopłacała.

Została z bardzo dużymi problemami wybudowana kanalizacja dla Sierakowic i Rachowic, której koszt realizacji znacznie przekroczył zakładaną kwotę.

Zostały wprowadzone programy, Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Usuwania Azbestu, dzięki którym nastąpi poprawa ochrony środowiska, a mieszkańcy mogą korzystać z dopłat.

Wprowadzono dwa stypendia tj. dla sportowców odnoszących sukcesy na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, oraz naukowe dla najzdolniejszych uczniów. Jest realizowany coroczny program nauki pływania dla uczniów I klas gimnazjum i to już trzeci rok.

Dokończyliśmy budowę przedszkola w Sośnicowicach.

W Trachach wybudowano wiatę rekreacyjną, natomiast w Sierakowicach i w Kozłowie

boiska ze sztuczna nawierzchnią, obiekt socjalny dla zawodników w Bargłówce i wyremontowano budynek na boisku w Kozłowie wraz z wybudowaniem wjazdu, drogi i trybun, ogrodzono w znacznej części boisko w Łanach Wielkich i doposażono inne obiekty. Rady Sołeckie dzisiaj dysponują pokaźnym budżetem, tak samo jak kluby sportowe.

Jednostki OSP są remontowane wg przyjętego planu, a OSP Sośnicowice została poddana kapitalnemu remontowi. Ponadto sukcesywnie wyposażano je w lepszy sprzęt.

W naszych jednostkach oświatowych prowadziliśmy stale prace remontowe i termo modernizacyjne, oraz ciągle doposażamy szkoły w lepsze sprzęty i urządzenia.  Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak  kółko artystyczno-ceramiczne, filmowo-artystyczne, zajęcia sportowe (piłka siatkowa, nożna i ręczna). Większość nauczycieli prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych przygotowując ich do udziału w konkursach, oraz zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów, którzy potrzebują pomocy w nauce.

Ośrodek zdrowia został poddany zmianom organizacyjnym i dzisiaj nie ma kolejek oraz przybyło prawie 1000 pacjentów. Systematycznie doposażony jest w nowy sprzęt, a dalsze zmiany są w trakcie i mają spowodować poszerzenie usług medycznych.

Jest wykonany projekt obwodnicy dla Sośnicowic i zapewnione jej finansowanie.

Kończy się inwestycja uzbrojenia terenu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Sośnicowicach ( za cmentarzem). Wybudowaliśmy ul. Wrzosową w Smolnicy. Na ukończeniu jest budowa ul. Gimnazjalnej, bardzo ważnej drogi dla Sośnicowic.

Do  30 listopada ma zostać wykonane oświetlenie ul. Kościelnej ( do cmentarza) w Bargłówce.

Wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Jagiellońskiej w Sośnicowicach etap I , II etap jest w trakcie realizacji, wykonano również nakładkę bitumiczną i na ul. Wiejskiej w Tworogu Małym. Kończy się również remont drogi powiatowej w Smolnicy wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ulicy Bierawki od strony Żernicy.

 Należy też przypomnieć, że Gminna Spółka Wodna, która zaczęła faktycznie działalność trzy lata temu, wykonała ogromną pracę.  Odtworzyła ok. 40 km rowów,1,45 km ciągów drenarskich, wyremontowała 27 przepustów itd.

 Dla Tworogu Małego w tym jeszcze roku będzie wykonana bardzo ważna dokumentacja na wykonanie urządzenia przeciwpowodziowego ( wykonanie jej zajęło 2 lata).

2. Czy to wszystko?

Oczywiście nie. Nie da się opisać wszystkiego z czterech lat w jednym artykule.

3. Kiedy się faktycznie rozpocznie nowy okres programowania?

Odpowiedzi na to pytanie nie jestem w stanie udzielić. Mogę tylko powiedzieć, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Centralnego, mamy już zapewnione finansowanie na kwotę prawie 8 mln zł.,a o inne finanse trzeba będzie zabiegać w konkursach.

4. Czy można było osiągnąć więcej w ciągu tych czterech lat ?

Może tak, ale to chyba byłoby trudne. Szkoda tylko, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł zrealizować zaplanowanych inwestycji w naszej gminie w 2014r. Dodać należy, ze mieliśmy firmy które nie wykonały zadań w terminie, a z niektórymi musieliśmy rozwiązać  umowy. Były też zadania, których nie mogliśmy zrealizować, ponieważ nie zgłosił się ani jeden wykonawca.

5. Proszę podsumować kadencję.

Minione cztery lata dla gminy można uznać za bardzo udane, głównie ze względu na wielkość pozyskanych środków jak i wzrost budżetu. Uporządkowaliśmy wiele spraw w tym finansowanie Rad Sołeckich i Klubów Sportowych. Rozwiązaliśmy problem transportu publicznego – który podobno był nie do rozwiązania. Ośrodek Zdrowia zaczyna funkcjonować praktycznie bez kolejkowo.

Na koniec  bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie, a szczególnie tym którzy mnie wspierali.

Dziękuję też radnym, sołtysom i pracownikom urzędu.