Projekt OZE - konieczność dokonania wpłaty

Data dodania: 17 Grudnia 2021
Zawiadomienie o konieczności dokonania wpłaty wkładu własnego
 
Gmina Sośnicowice zawiadamia Mieszkaców o konieczności dokonania wpłaty wkładu własnego Mieszkańca do projektu (dotyczy instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.)
Wkład własny, określony w aneksie w punkcie 20 (dotyczącym §6 umowy)
należy wpłacić w terminie do 31 grudnia 2021 r.
na numer konta 81 8460 0008 2001 0000 0909 0001 (Mikołowski Bank Spółdzielczy).


W tytule przelewu należy wpisać: numer umowy,  rodzaj instalacji   oraz imię i nazwisko.
Jeżeli Mieszkaniec ma zawarte umowy na fotowoltaikę, jak i na kolektory słoneczne, to należy dokonać wpłat osobno !

 
Uwaga ważne informacje!
 1. W dniu 23 grudnia 2021r. odbędzie się rada budowy, na której Wykonawca ma przedstawić realny harmonogram prac oraz plan naprawczy. Oczekujemy od Wykonawcy szczegółowego wyjaśnienia przyczyn braku rozpoczęcia do tej pory montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Jednocześnie dementujemy rozpowszechniane nieprawdziwe informacje jakoby Gmina Sośnicowice nie dopełniła spoczywających na niej obowiązków, które mogłyby się przełożyć na termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.
 2. W związku z opóźnieniem Wykonawcy z rozpoczęciem prac montażowych u Mieszkańców, do tej pory Gmina wstrzymywała się od wzywania Mieszkańców do wpłat wkładu własnego, jednak z uwagi na zbliżający się koniec roku oraz możliwość dokonania przez Mieszkańców odliczenia wpłaconego wkładu własnego od dochodu (w ramach ulgi termomodernizacyjnej), gdzie warunkiem dokonania odpisu jest poniesienie ciężaru ekonomicznego, Gmina Sośnicowice wyznacza termin wpłaty wkładu własnego – maksymalnie do 31 grudnia 2021r. 
Uwaga !  Brak wpłaty w wyznaczonym wyżej terminie, zgodnie z regulaminem konkursu oraz umową OZE jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy (umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym).
Moc pojedynczego panelu wg założeń Moc pojedynczego panelu po przetargu, zgodnie z ofertą Wykonawcy Wkład własny
Mieszkańca brutto zł
280 kWp 375 kWp
Moc w umowie Ilość paneli Moc w aneksie Ilość paneli
2,24 8 2,250 6 2186,84 zł
2,8 10 3,000 8 3102,70 zł
3,36 12 3,375 9 3287,39 zł
3,64 13 3,750 10 3302,34 zł
3,92 14 4,125 11 3631,47 zł
4,48 16 4,500 12 3850,66 zł
4,76 17 4,875 13 4070,08 zł
5,6 20 5,625 15 4575,16 zł
6,72 24 6,750 18 5364,98 zł
7,84 28 7,875 21 6068,32 zł
 
 
 1. Mieszkańcy, którzy nadal nie podpisali aneksów do umów, proszeni są w trybie pilnym
  o dopełnienie formalności.
 2. W dotychczasowych umowach i aneksach posługiwaliśmy się określeniem mocy paneli uwzględniając moc pojedynczego panelu jako 280kWp, a wybrany wykonawca montować będzie fotowoltaikę, gdzie moc pojedynczego panelu wynosi 375kWp, ponownie zmianie ulegnie zapis w Państwa umowach dotyczący mocy całkowitej instalacji,a w związku z tym należy zgłosić się niezwłoczne do Gminy w celu podpisania aneksu.
 
 1. Ponieważ po przeprowadzeniu audytów na Państwa nieruchomościach występują sytuacje, gdzie niektórzyz Mieszkańców po złożeniu deklaracji udziału w projekcie zamontowali już fotowoltaikę we własnym zakresie – informujemy, że działania te mogą skutkować obniżeniem mocy przyznanej w ramach projektu, a w skrajnych wypadkach mogą prowadzić do rozwiązania umowy.
 
Wobec powyższego Gmina Sośnicowice dokona ponownej weryfikacji przyznanej mocy fotowoltaiki z projektu.
Mieszkańcy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, odnośnie mocy posiadanej już obecnie fotowoltaiki (oświadczenie będzie jeszcze weryfikowane/aktualizowane bezpośrednio przed montażem instalacji przydzielonej
z projektu). Treść oświadczenia stanowi załącznik do ni niniejsze informacji.
Zobowiązuje się Mieszkańców będących uczestnikami projektu do przedłożenia w Gminie Sośnicowice dokumentu potwierdzającego zużycie prądu za rok 2020r. i jeśli moc posiadanej obecnie instalacji fotowoltaicznej pokrywa to zużycie, wówczas nastąpi obniżenie mocy instalacji przyznanej w ramach projektu, ponieważ moc instalacji nie może być przewymiarowana.
 
Mieszkańcy, którzy posiadają już własną instalację fotowoltaiczną, przed dokonaniem wpłaty wkładu własnego proszeni są o niezwłoczny kontakt z pracownikami Gminy pod nr 32 335-86-31 lub stawiennictwo osobistew Urzędzie Gminy, w celu ustalenia stanu faktycznego  i sprawdzenia, czy nie nastąpi obniżenie mocy przyznanej mocy w ramach projektu lub czy nie występują przesłanki do rozwiązania umowy.

Przykłady (w przypadku instalacji przy braku pompy ciepła)
Zużycie prądu za rok 2020 Przyznana moc paneli w ramach projektu Posiadana już przez Mieszkańca moc fotowoltaiki Skutek dla Mieszkańca w zakresie umowy
8000 kWh 3,92 kWp (4,125 kWp)
 
4 kWp Brak zmian – pozostaje przyznana moc 3,92 kWp (4,125 kWp)
 
8000 kWh 6 kWp Obniżenie przyznanej mocy do najmniejszej możliwej do instalacji mocy tj. 2,24 kWp (2,25 kWp)
5000 kWh 4 kWp Rozwiązanie umowy. Najmniejsza instalacja to 2,24 kWp (2,25 kWp)
4000 kWh 4 kWp Rozwiązanie umowy
 
 
 
 
 1. Mieszkańcy posiadający instalację jednofazową będą mieć przydzieloną moc 2,25 kWp.  3,375 kWp.
   
 2. Rozbudowa instalacji poza zakresem projektu:
W związku z oficjalnym pisemnym stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym rozbudowy instalacji ponad moc wskazaną w Regulaminie naboru mieszkańców, informujemy co następuje:
 1. Regulamin naboru nie zakazuje rozbudowy instalacji na koszt własny mieszkańca pod warunkiem, iż:
 • instalacja nie zostanie przewymiarowana ( rozbudowa instalacji nie może przekraczać zapotrzebowania mieszkańca na energię elektryczną)
 • mieszkaniec ureguluje różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a ceną większej instalacji,
 • instalacja będzie wykorzystywana na potrzeby własne mieszkańca,
 • ewentualne dodatkowe koszty związane z instalacją zostaną wydzielone z kosztów kwalifikowalnych.
  Pliki do pobrania:
Oświadczenie Pdf
Pobierz plik PDF
OŚWIADCZENIE
Pobierz plik DOCX