PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W SMOLNICY PRZY ULICY GRANICZNEJ

Data dodania: 05 Września 2011

29 wrzesień 2011r. w budynku Rady Miejskiej w Sośnicowicach przy ul. Rynek 17, w sali 22 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Sośnicowice obejmujących działki:

 1. 1.      O godz. 9.00 – działka nr 691/9 k.m. 1  o powierzchni 964 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072357/9,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 168.449,00 zł,
 • Wadium:  16.844,90 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.685,00 zł.
 1. 2.      O godz. 9.45 – działka nr 962/9  k.m. 1 o powierzchni 970 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072358/6,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 161.020,00 zł,
 • Wadium:  16.102,00 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.610,00 zł.
 1. 3.      O godz. 10.30 – działka nr 963/9  k.m. 1 o powierzchni 1041 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072359/3,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 181.904,00 zł,
 • Wadium:  18.190,40 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.820,00 zł
 1. 4.      O godz. 11.15 – działka nr 964/9  k.m. 1 o powierzchni 1045 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072360/3,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 182.603,00 zł,
 • Wadium:  18.260,30 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.830,00 zł
 1. 5.      O godz. 12.00 – działka nr 965/9  k.m. 1   o powierzchni 975 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072361/0,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 170.371,00 zł,
 • Wadium:  17.037,10 zł,
 • Minimalne postąpienie: 1.704,00 zł
 1. 6.      O godz. 12.45 – działka nr 966/9  k.m. 1 o powierzchni 1220 m2 zapisana w KW nr GL1G/00072362/7,
 • Cena wywoławcza  nieruchomości (netto): 213.183,00 zł,
 • Wadium:  21.318,30 zł,
 • Minimalne postąpienie: 2.132,00 zł

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana należną stawką VAT

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nr 46/2011 z dnia 27.06.2011r.

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r. nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651 ze zm.)

Opis nieruchomości:

Działki gruntu niezabudowane położone w miejscowości Smolnica w pobliżu granic administracyjnych miasta Gliwice. Nieruchomości położone są w kompleksie 9 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Najbliższe sąsiedztwo tworzą tereny niezabudowane, firma transportowa, ulica Graniczna.  W dalszej odległości zabudowa jednorodzinna. Teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, energia elektryczna w ulicy Granicznej. Droga wewnętrzna utwardzona i ograniczona krawężnikami betonowymi. Kształt działki regularny.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr  XXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 53, poz. 1357 z dnia 04 maja 2005r.) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dodatkowe:

Określenie techniczne warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone
w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Urzędu Miejskiego Sośnicowice w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach  nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z powierzchnią, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach najpóźniej 23  września 2011r. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium podlega:

 • Zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • Zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • Przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów notarialnych i opłat     sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej  nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

      Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
 • okazanie dowodu osobistego osoby obecnej w przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez obojga małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później         niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem,                         iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę  na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta Sośnicowice w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz Miasta Sośnicowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając jego przyczynę.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Termin upłynął 08.08.2011r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sośnicowice
pok. 14, tel. 238 7191 w 318

Pliki do pobrania: