Metropolitalny Fundusz Solidarności

Budowa ul. Spokojnej w Rachowicach
 
Zakres inwestycji obejmował przebudowę konstrukcji drogi oraz ujednolicenie jej przebiegu i szerokości. Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła 159,26 m, szerokość drogi wewnętrznej 3,5 m.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia została ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x25 cm od strony północnej, natomiast od strony południowej krawężnikiem 15x30 cm całkowicie wtopionym. Projektowana droga została powiązana z istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltobetonowej.
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 158 844,44 zł.
 
 
Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej drogi w granicy własności pasa drogowego, wraz z odwodnieniem oraz wykonanie dwóch nowych latarni oświetlenia ulicznego.
Inwestycja ma na celu poprawę komfortu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego oraz poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu.

Projektowane zagospodarowanie obejmowało swoim zakresem:
a) wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni ulicy Wrzosowej o szerokości jezdni w zależności od odcinka od 3,50 do 5,00 m. Przyjęta szerokość jezdni jest podyktowana dostępnością miejsca w granicy własności pasa drogowego należącego do Gminy Sośnicowice,
b) wykonanie odwodnienia ulicy Wrzosowej w formie spadków podłużnych i poprzecznych tj. odwodnienie powierzchniowe,
c) wykonanie odwodnienia,
d) wykonanie poboczy drogi  oraz wykonanie robót przebudowy sieci oświetlenia ulicznego polegających na ustawieniu dwóch nowych latarni oświetleniowych oraz przełożeniu kabli,
e) wykonanie nawierzchni z rozbieralnych płyt betonowych na odcinku od km 0+316,83 do km 0+424,32.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 713 010,84 zł.