Metropolitalny Fundusz Solidarności

Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach
 
Zakres prac obejmował montaż 12 latarń oraz systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ulicy Gimnazjalnej w Sośnicowicach. Stanowią one uzupełnienie infrastruktury, która powstała w tym miejscu w poprzednich latach. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia aktów chuligaństwa – te cele przyświecały realizacji inwestycji.
 
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 118 000,00 zł.Budowa ul. Spokojnej w Rachowicach
 
Zakres inwestycji obejmował przebudowę konstrukcji drogi oraz ujednolicenie jej przebiegu i szerokości. Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła 159,26 m, szerokość drogi wewnętrznej 3,5 m.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia została ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x25 cm od strony północnej, natomiast od strony południowej krawężnikiem 15x30 cm całkowicie wtopionym. Projektowana droga została powiązana z istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltobetonowej.
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 158 844,44 zł.
 

 
Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej drogi w granicy własności pasa drogowego, wraz z odwodnieniem oraz wykonanie dwóch nowych latarni oświetlenia ulicznego.
Inwestycja ma na celu poprawę komfortu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego oraz poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu.

Projektowane zagospodarowanie obejmowało swoim zakresem:
a) wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni ulicy Wrzosowej o szerokości jezdni w zależności od odcinka od 3,50 do 5,00 m. Przyjęta szerokość jezdni jest podyktowana dostępnością miejsca w granicy własności pasa drogowego należącego do Gminy Sośnicowice,
b) wykonanie odwodnienia ulicy Wrzosowej w formie spadków podłużnych i poprzecznych tj. odwodnienie powierzchniowe,
c) wykonanie odwodnienia,
d) wykonanie poboczy drogi  oraz wykonanie robót przebudowy sieci oświetlenia ulicznego polegających na ustawieniu dwóch nowych latarni oświetleniowych oraz przełożeniu kabli,
e) wykonanie nawierzchni z rozbieralnych płyt betonowych na odcinku od km 0+316,83 do km 0+424,32.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 713 010,84 zł. Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach- etap IV
 
Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach- etap IV” obejmowała wykonanie:
  1. boiska do siatkówki plażowej;
  2. kortu tenisowego z nawierzchnią sztuczną;
  3. wymiana podłoża na istniejącym korcie tenisowym na nawierzchnię sztuczną;
  4. schodów terenowych w południowej części działki w istniejących skarpach z kostki betonowej, z poręczą;
  5. wiat grillowych;
  6. grillów murowanych;
  7. boiska do tenisa;
  8. oświetlenia kortu oraz wiat grillowych;
  9. zieleni - uporządkowanie zieleni istniejącej;
  10. elementów małej architektury - ławki oraz kosze na śmieci.
 
Realizacja projektu pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu przestrzennego poprzez utworzenie przestrzeni, w której zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Gminę mogą aktywnie spędzić czas. Operacja odpowiada na potrzebę powstania większej ilości ogólnodostępnych miejsc dających możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej, przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 1 367 545,00 zł.