Metropolitalny Fundusz Solidarności

Budowa ul. Spokojnej w Rachowicach
 
Zakres inwestycji obejmował przebudowę konstrukcji drogi oraz ujednolicenie jej przebiegu i szerokości. Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła 159,26 m, szerokość drogi wewnętrznej 3,5 m.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia została ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x25 cm od strony północnej, natomiast od strony południowej krawężnikiem 15x30 cm całkowicie wtopionym. Projektowana droga została powiązana z istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltobetonowej.
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 158 844,44 zł.
 

 
Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej drogi w granicy własności pasa drogowego, wraz z odwodnieniem oraz wykonanie dwóch nowych latarni oświetlenia ulicznego.
Inwestycja ma na celu poprawę komfortu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego oraz poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu.

Projektowane zagospodarowanie obejmowało swoim zakresem:
a) wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni ulicy Wrzosowej o szerokości jezdni w zależności od odcinka od 3,50 do 5,00 m. Przyjęta szerokość jezdni jest podyktowana dostępnością miejsca w granicy własności pasa drogowego należącego do Gminy Sośnicowice,
b) wykonanie odwodnienia ulicy Wrzosowej w formie spadków podłużnych i poprzecznych tj. odwodnienie powierzchniowe,
c) wykonanie odwodnienia,
d) wykonanie poboczy drogi  oraz wykonanie robót przebudowy sieci oświetlenia ulicznego polegających na ustawieniu dwóch nowych latarni oświetleniowych oraz przełożeniu kabli,
e) wykonanie nawierzchni z rozbieralnych płyt betonowych na odcinku od km 0+316,83 do km 0+424,32.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 713 010,84 zł. Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach- etap IV
 
Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach- etap IV” obejmowała wykonanie:
  1. boiska do siatkówki plażowej;
  2. kortu tenisowego z nawierzchnią sztuczną;
  3. wymiana podłoża na istniejącym korcie tenisowym na nawierzchnię sztuczną;
  4. schodów terenowych w południowej części działki w istniejących skarpach z kostki betonowej, z poręczą;
  5. wiat grillowych;
  6. grillów murowanych;
  7. boiska do tenisa;
  8. oświetlenia kortu oraz wiat grillowych;
  9. zieleni - uporządkowanie zieleni istniejącej;
  10. elementów małej architektury - ławki oraz kosze na śmieci.
 
Realizacja projektu pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu przestrzennego poprzez utworzenie przestrzeni, w której zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Gminę mogą aktywnie spędzić czas. Operacja odpowiada na potrzebę powstania większej ilości ogólnodostępnych miejsc dających możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej, przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 1 367 545,00 zł.Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku
 
Na terenie przy ulicy Gimnazjalnej w Sośnicowicach powstał obiekt rekreacyjny – Strefa Aktywnego Wypoczynku obejmująca siłownię plenerową, plac zabaw i ścianki wspinaczkowe, a także skatepark oraz ukształtowana została górka saneczkowa.
 
Dotychczas niewykorzystany teren stał się miejscem umożliwiającym aktywne spędzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody, bez konieczności wydania choćby złotówki.
 
Realizacja inwestycji w takim zakresie była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.
Jesienią 2016 r. Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został oceniony pozytywnie.
Na realizację operacji pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku”   Gmina uzyskała pomoc w wysokości 201 014,zł (umowa z dnia 03.04.2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Sośnicowice).
Pod tą nazwą kryje się budowa infrastruktury rekreacyjnej służącej zarówno mieszkańcom Gminy jak i odwiedzającym nas turystów, obejmująca utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw i ścianek wspinaczkowych.
 
Cel realizacji zadania - poprawa jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej.
Urządzenia, które zostały zamontowane będą służyć osobom w każdym wieku, od malucha do seniora. Umiejscowienie obok siebie infrastruktury kierowanej do różnych grup wiekowych ma sprzyjać integracji lokalnego społeczeństwa oraz stanowić platformę do wymiany poglądów i pomysłów, co miejmy nadzieję zaskutkuje licznymi nowymi projektami z zakresu kultury i tradycji.