Organ prowadzący placówki oświatowe w gminie Sośnicowice podjął decyzję o utworzeniu oddziałów przygotowawczych łączonych dla dzieci ukraińskich w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) wyłącznie w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach.W tym celu zostaną przygotowane wnioski w języku ukraińskim i polskim niezbędne do zapisania dziecka do szkoły.

NAUKA W ODDZIAŁACH PRZYGOTOWAWCZYCH ŁĄCZONYCH DLA DZIECI UKRAIŃSKICH RUSZA OD 4 KWIETNIA 2022 R.

Rodziców/ opiekunów ukraińskich dzieci w wieku szkolnym zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek,
1 kwietnia br. o godz. 15.00 do Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach (ul. Gliwicka 21).

Wszelkie informacje związane z organizacją nauki w Szkole Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach będą ukazywały się na stronie internetowej szkoły, adres: https://www.jroger.pl/
Szczegółowych informacji udziela również dyrekcja szkoły, nr telefonu: 32 2387525

Uwaga!

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 645) w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
„§ 15. Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.”
Zgodnie z ww. paragrafem rodzic/ opiekun dziecka, które pobiera naukę w trybie zdalnym, powinien ten fakt zgłosić w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach (tel. 32 238 71 92 lub osobiście).

Витяг з розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 року.(Вісник законів від 2022 р., ст. 645) про організацію навчання, виховання та опіки дітей та підлітків, які є громадянами України.«§ 15. Діти та учні, які є громадянами України, зазначені в § 1, які навчаються у дитячому садку чи школі, що функціонують в системі освіти України з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, не підлягають обов’язковому однорічному навчанню. дошкільної підготовки, обов’язкове шкільне навчання або обов’язкова освіта науки, зазначені в Законі від 14 грудня 2016 року – Освітнє право. Батьки або особа яка доглядає за дитиною чи учнем, за місцем проживання подає до місцевої гміни декларацію про те, що дитина чи учень продовжить навчання в українській системі освіти».Відповідно до вищезазначеного абзац вище, батьки/опікуни дитини, яка навчається дистанційно, повинні повідомити про цей факт до міської адміністрації в Сосніковіцях (тел. 32 238 71 92 або особисто).