Ulica Brzozowa położona w miejscowości Tworóg Mały stanowi dla mieszkańców nieruchomości przy niej położonych jedyny dojazd  do posesji. W stanie przed realizacją inwestycji droga była utwardzona tłuczniem. Jej stan techniczny wymagał podjęcia pilnych prac poprawiających jej jakość.
Zakres prac obejmował budowę drogi o nawierzchni z płyt betonowych na długości ok. 330 m z uwzględnieniem zjazdów do posesji oraz mijanek oraz przebudowę włączenia do drogi gminnej – ulicy Nowowiejskiej. Szerokość nawierzchni jezdni – 3,0 m, kategoria obciążenia ruchem: KR2.
Ulica Brzozowa stanowi pośredni dojazd do ul. Wiejskiej, stanowiącej drogę powiatową nr 2935S poprzez Nowowiejską i niewielki fragment ulicy Raskiej. Poprawa jakości dróg gminnych położonych na terenie sołectw jest koniecznym warunkiem wyrównania standardu życia w stosunku do obszarów sąsiednich ośrodków miejskich.
 
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 203 712,00 PLN, stanowiącej 41,12% wartości zadania.