– Pozyskane środki

W czerwcu 2024 roku Gmina Sośnicowice zakończyła realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2023 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach …

W czerwcu 2024 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2023 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna …

W sierpniu 2023 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2022 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania …

Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu państwa-Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Umowa dofinansowania została zawarta 04.08.2023 r.

Wartość dofinansowania wyniosła  100 000,00 zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 123 202,32 zł

Opis zadania: Remont konserwatorski kapliczki w …

Gmina Sośnicowice zrealizowała przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Sośnicowice”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Wartość grantu: …

W dniu 6 października 2023 r. Gmina Sośnicowice oraz Wojewoda Śląski podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach. Etap II – Dobudowa stanowiska postojowego”.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 494 197,46 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

W sierpniu 2023 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2022 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania …

Dzienny Dom Pobytu Senior+  w Sośnicowicach działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” .  Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Sośnicowice. Dzienny Dom dysponuje 20 miejscami i funkcjonuje przez 5 dni …

Gmina Sośnicowice realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W ramach projektu zaplanowano realizację …

Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci i wnuków  byłych pracowników PGR z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w celu …

Uchwałą nr LX/466/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Sośnicowicach przyjęła do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice na lata 2023-2027  z perspektywą do roku 2030 ”. Jest to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla Gminy Sośnicowice w zakresie …

W dniu 10 stycznia 2023 r. Gmina Sośnicowice, będąca organem prowadzącym szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Sośnicowice, podpisała z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, umowę
o dofinansowanie projektu pn.:

Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez …

Z końcem czerwca 2022 r. w Gminie Sośnicowice dobiegła końca realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Łączny koszt …


Budowa nowego przedszkola w Smolnicy

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego Gminnego Przedszkola w Smolnicy. Lokalizacja: Gmina Sośnicowice, Smolnica ul Szkolna 1. W nowoczesnym, jednopoziomowym budynku znajdują się cztery sale z zapleczem sanitarnym dla maluchów, duża kuchnia z magazynami podręcznymi i chłodnią, pomieszczenia administracyjne, …

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, w ramach którego powstanie następująca infrastruktura:

  • plac manewrowy dla min. …

Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich

Zadanie pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich” zostało zrealizowane w 2019 r. przez konsorcjum firm Inżbud sp. z o. o. oraz Inżbud TT sp. z o. o.
Zakres objął przebudowę ulicy Szkolnej i fragmentu ul. Wesołej na odcinku o długości ok. 0,65 km, …

Ulica Brzozowa położona w miejscowości Tworóg Mały stanowi dla mieszkańców nieruchomości przy niej położonych jedyny dojazd  do posesji. W stanie przed realizacją inwestycji droga była utwardzona tłuczniem. Jej stan techniczny wymagał podjęcia pilnych prac poprawiających jej jakość.
Zakres prac obejmował budowę drogi o nawierzchni z płyt betonowych na długości ok. 330 m z uwzględnieniem …

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap I
Przedmiotem projektu jest zakup dwóch nowoczesnych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów.
Cel główny projektu to zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego na terenie Gminy Sośnicowice poprzez poprawę jakości świadczonych usług przez ZGKiM dzięki zakupowi nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru.
Poprawa bezpieczeństwa, wzrost komfortu podróżowania, uwzględnienie potrzeb …

Gmina Sośnicowice realizuje projekt pn.: „Sośnicowice, Pomnik Powstańcom Śląskim - konserwacja zabytkowego obelisku z działaniami upamiętniającymi miejsce pamięci”.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.


Wartość projektu:  65 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 42 120,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury …

Projekty: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (Etap I i II)
oraz
Projekt: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) – etap I."

o wartości łącznej: 1 433 558,40 PLN
zostały zrealizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Na obszarze tej miejscowości Trachy i …

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sośnicowice i Trachy oraz oczyszczalni ścieków o …

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice - etap I

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany Wielkie na obszarze Aglomeracji Sośnicowice o wielkości 3 459 RLM. W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej:
- kolektory główne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość  korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej - budowę obiektów strefy aktywnego wypoczynku, sprzyjającej integracji międzypokoleniowej współfinansowana jest ze środków Unii …

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki OSP poprzez zakup samochodu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
Kluczowym elementem gwarantującym powodzenie akcji ratowniczej jest szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia od momentu zawiadomienia OSP, dlatego koniecznym jest posiadanie sprawnych wozów bojowych, które w najważniejszym momencie nie będą zawodzić.
Zakupiony sprzęt zapewni ochronę …