We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani /Panu na mocy Rozporządzenia RODO może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób:

  • email: iod@sosnicowice.pl
  • pisemnie na adres:
    Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice