Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę  powstania większej ilości  miejsc dających możliwość  wspólnego spędzania  wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie działania LGD, przez co wpłynie na poprawę warunków życia lokalnej społeczności oraz stworzy warunki do wzrostu aktywności społeczeństwa i integracji międzypokoleniowej.

Wartość inwestycji: 190 650,00 PLN

Koszt kwalifikowalny projektu : 123 411,38 PLN

Wysokość dofinansowania : 78 526,00 PLN ( 63,63 % kosztów kwalifikowalnych )


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”