Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach

Zakres prac obejmował montaż 12 latarń oraz systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ulicy Gimnazjalnej w Sośnicowicach. Stanowią one uzupełnienie infrastruktury, która powstała w tym miejscu w poprzednich latach. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia aktów chuligaństwa – te cele przyświecały realizacji inwestycji.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 118 000,00 zł.


Budowa ul. Spokojnej w Rachowicach

Zakres inwestycji obejmował przebudowę konstrukcji drogi oraz ujednolicenie jej przebiegu i szerokości. Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła 159,26 m, szerokość drogi wewnętrznej 3,5 m.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia została ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15×25 cm od strony północnej, natomiast od strony południowej krawężnikiem 15×30 cm całkowicie wtopionym. Projektowana droga została powiązana z istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltobetonowej.
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 158 844,44 zł.


Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej drogi w granicy własności pasa drogowego, wraz z odwodnieniem oraz wykonanie dwóch nowych latarni oświetlenia ulicznego.
Inwestycja ma na celu poprawę komfortu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego oraz poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu.

Projektowane zagospodarowanie obejmowało swoim zakresem:
a) wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni ulicy Wrzosowej o szerokości jezdni w zależności od odcinka od 3,50 do 5,00 m. Przyjęta szerokość jezdni jest podyktowana dostępnością miejsca w granicy własności pasa drogowego należącego do Gminy Sośnicowice,
b) wykonanie odwodnienia ulicy Wrzosowej w formie spadków podłużnych i poprzecznych tj. odwodnienie powierzchniowe,
c) wykonanie odwodnienia,
d) wykonanie poboczy drogi  oraz wykonanie robót przebudowy sieci oświetlenia ulicznego polegających na ustawieniu dwóch nowych latarni oświetleniowych oraz przełożeniu kabli,
e) wykonanie nawierzchni z rozbieralnych płyt betonowych na odcinku od km 0+316,83 do km 0+424,32.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 713 010,84 zł.


Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach- etap IV

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach- etap IV” obejmowała wykonanie:

 1. boiska do siatkówki plażowej;
 2. kortu tenisowego z nawierzchnią sztuczną;
 3. wymiana podłoża na istniejącym korcie tenisowym na nawierzchnię sztuczną;
 4. schodów terenowych w południowej części działki w istniejących skarpach z kostki betonowej, z poręczą;
 5. wiat grillowych;
 6. grillów murowanych;
 7. boiska do tenisa;
 8. oświetlenia kortu oraz wiat grillowych;
 9. zieleni – uporządkowanie zieleni istniejącej;
 10. elementów małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci.

Realizacja projektu pozytywnie wpływa na kształtowanie ładu przestrzennego poprzez utworzenie przestrzeni, w której zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Gminę mogą aktywnie spędzić czas. Operacja odpowiada na potrzebę powstania większej ilości ogólnodostępnych miejsc dających możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej, przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 1 367 545,00 zł.


Budowa odcinka drogi ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach

Wykonany zakres inwestycji: a. Rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z projektowanymi robotami (znaki, nawierzchni istniejących, ogrodzeń posesji); b. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Kasztanowej z ul. Słoneczną  c. Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu; d. Demontaż istniejącego oznakowania wraz z jego ponownym montażem; e. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, a następnie nowej stałej organizacji ruchu; f. Przebudowa jezdni ulicy Kasztanowej (na długości 160,00mb) do szerokości 5,00m wraz z poszerzeniami na łukach;  g, Przebudowa jezdni ulicy Słonecznej (na długości 420mb) do szerokości 4,00-5,00m wraz z poszerzeniami na łukach ; h. Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych; zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej.   i. Przebudowa istniejących zjazdów publicznych; j. Budowa chodnika o szer. 2,00m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; wykonanie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego w postaci chodnika usytuowanego w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2918S- ul. Wiejskiej z drogą powiatową 2932S – ulicą Rachowicką oraz drogą gminną – ulica Kasztanową do głównego we/wyjścia do/z kościoła w Rachowicach. k. Pobocze obustronne na ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej wzdłuż całej drogi o szerokości 0,75m.  l. Wpusty odprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej, ł. Odwodnienie drogi; m. Przeniesienie Pomnika Ofiar Wojen Światowych wraz z ogrodzeniem;   Z uwagi na istniejące drenaże z pół rolnych i konieczność wykonania odwodnienia, aby nie dopuścić do degradacji warstw konstrukcji drogi, wykonano dodatkowe roboty związane z podbudowami i dodatkowymi wjazdami na pola. 


Centrum przesiadkowe
W ramach projektu, którego przedmiotem była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, wykonano:

 • plac manewrowy dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs,
 • 5 zadaszonych wiat przystankowych wokół miejsc oczekiwania podróżnych o pojemności min.30 osób,
 • parking typu Park & Ride dla 29 samochodów osobowych,
 • dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności min.20 miejsc, do których prowadzić będzie ścieżka rowerowa o długości 134 m,
 • centralną część centrum przesiadkowego stanowić będzie plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze, roślinność,
 • sanitariat kontenerowy wyposażony w 3 toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • automaty biletowy,
 • samoobsługowa stacja naprawy rowerów,
 • tablice informacyjne,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,
 • odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • monitoring,
 • przyłącza umożliwiające zainstalowanie w przyszłości stanowisk Food truck i stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Budowa węzła przesiadkowego w Sośnicowicach ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów. Węzeł integruje transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Na węźle przesiadają się pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych sołectw z terenu gminy do linii łączących Sośnicowice z Gliwicami.