Uchwałą nr LX/466/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Sośnicowicach przyjęła do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice na lata 2023-2027  z perspektywą do roku 2030 ”. Jest to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla Gminy Sośnicowice w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mających na celu ochronę środowiska .

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie obszarów problemowych związanych z potrzebami energetycznymi i stanem środowiska naturalnego w gminie Sośnicowice, określenie strategii wprowadzenia gospodarki niskoemisyjnej oraz harmonogramu poszczególnych zadań, a także monitorowanie i ocenę zrealizowanych działań.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Gminy tak aby osiągnąć poprawę jakości powietrza, a w efekcie poprawę zdrowotności mieszkańców, przyspieszyć proces modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie wsparcia inwestycyjnego, zmniejszyć koszty energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno – technologicznych.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 11 740,00 zł.