W dniu 10 stycznia 2023 r. Gmina Sośnicowice, będąca organem prowadzącym szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Sośnicowice, podpisała z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, umowę
o dofinansowanie projektu pn.:

 „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy –Gmina Sośnicowice”.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia 17 uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Gminy Sośnicowice (SP w Sośnicowicach, SP w Kozłowie, SP w Sierakowicach). Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup sprzętu ICT (zakup 11 szt. laptopów, które stanowić będą produkty projektu). Projekt będzie realizowany do końca marca 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 48 529,25PLN, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie 41 249,86 PLN  (85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu); w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 2 426,46 PLN (5%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
  • wkład własny Gminy Sośnicowice w wysokości 4 852,93 PLN  (10%wydatków kwalifikowalnych projektu).