Z końcem czerwca 2022 r. w Gminie Sośnicowice dobiegła końca realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 67,3 mln zł, a dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 to 44,48 mln zł, z czego na Gminę Sośnicowice przypada 4,22 mln zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i Gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

Choć wniosek o dofinansowanie był złożony w roku 2017, to dopiero w lutym 2020 r. , dzięki zwiększeniu przez Komisję Europejską puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), możliwy był wybór przez Zarząd Województwa Śląskiego kolejnych projektów z listy rezerwowej, na której przypomnijmy pierwsze miejsce zajmował wniosek naszego Partnerstwa.
Po przeprowadzonej procedurze aktualizacyjnej, w dniu 29.10.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Śląskiego.

Procedura przetargowa była długa i skomplikowana. Choć przetarg ogłoszony był już w marcu 2020 r., to umowy z Wykonawcą na montaż kotłów i pomp ciepła podpisano dopiero w maju 2021 r., a na montaż instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki – z powodu długotrwałej procedury odwoławczej – we wrześniu 2021 r.
Niestety wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym problemy i ograniczenia, wpłynął zarówno na wydłużenie procesu podpisywania umów z Mieszkańcami, a później także na czas realizacji prac wykonywanych przez Wykonawcę.

Niemniej, mimo trudnego czasu epidemii dobrnęliśmy do końca rzeczowej realizacji projektu, w wyniku którego w gospodarstwach domowych w Gminie Sośnicowice zamontowano łącznie 338 instalacji. W 31 gospodarstwach domowych zostały zlikwidowane nieefektywne i nie ekologiczne źródła ciepła, a w zamian zamontowane 31 kotły na biomasę oraz 31 pomp ciepła co+cwu. Bardzo popularne były również instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, z których zamontowano 44 zestawy  kolektorów słonecznych oraz 30 pomp ciepła. Największą popularnością cieszyły się panele fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną, których zamontowano 202 zestawów.

W wyniku realizacji projektu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla dzięki zastąpieniu energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych – energią pochodzącą z wybudowanych odnawialnych źródeł energii. Zwiększy się zdolność wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Właścicielem instalacji początkowo będzie gmina (przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zatwierdzenia do wypłaty płatności końcowej na rzecz beneficjenta), a po tym terminie instalacje staną się własnością Mieszkańców.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział w przedsięwzięciu, a także za cierpliwość i czasem niezbędną wyrozumiałość.