Bibliografia

 1. Bogucka M., Samsonowicz H., “Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej”, Wrocław 1986r., s.85.
 2. Borek H., “Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych”, Opole 1988r., s.182, 287.
 3. Chrząszcz J., “Schwierigkeiten der Rachowitzer und Kiefersta- dtler Geelsorge in der friderizianschen Zeit”, w : Oberschle- sische Heimat”, Bd.1, 1905 r., s.144-148.
 4. Chrząszcz J.,”Zur alteren Geschichte der Stadt Kieferstadtel” w : “Oberschlesische Heimat”, Bd.1, 1905r., s.66-71, Nechtrag s. 141-145.
 5. “Codex Diplomaticus Silesiae”, t.1-36, Breslau 1857-1930.
 6. Dubiel L., “Niektóre problemy tradycyjnej kultury miasteczek na Górnym Śląsku w XIX wieku”, w: “Materiały do dziejów Toszka i okolicy”, s.47-76.
 7. “Festschrift zur 400 jahrsier der Stadt Kiferstadtel”, Kieferstadtel 1926r., ss.22.
 8. “Encyklopedia Powstań Śląskich”, Opole 1982r., s.519.
 9. German F., “Króla Jan III Sobieski na Śląsku w drodze pod Wiedeń”, Gliwice 1983r., 32-33.
 10. “Gliwice i okolica”, Warszawa 1964r., s.131.
 11. “Gliwice. Zarys rozwoju miasta i okolicy”, pod red. A.Szefe- ra, Warszawa-Kraków 1976r., ss.654.
 12. Głąb J.W., “Przyczynek do historii hutnictwa w gliwickiem”, “Zeszyty Gliwickie”, 1968r., t,6, s.58.
 13. Hupp O., “Die Wappen und Siegel der deutschen Stadte, Flecken und Dorfer”, Bd.2, Frankfurt 1898r., s.171, 177.
 14. “Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego. Zeszyt 2. Gmina Sośnicowice”, Katowice 1991r., ss.17.
 15. Jurkiewicz A., Ziemba S., “Województwo katowickie. Przewo- dnik”, Warszawa 1962r., s.304-305.
 16. Jedlicz Z., “Siedem wieków Sośnicowic”,w: “Nowiny Gliwickie” 1977r., nr.12, s.6.
 17. Kaganiec M., “Sośnicowice”, w: “Herby i pieczęcie miast górnośląskich”, Katowice 1992r., s.45-51.
 18. “Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom VI. Województwo katowickie. Zeszyt 5. Powiat gliwicki”, pod red. I. Rejduch- Samkowej i J.Samka, Katowice 1966r., s.81-86.
 19. Knotel P., “Die Stadtewappen Oberschlesiens”, Tarnowitz 1894r., s.10.
 20. Knotel P., “Die Wappen der Oberschsischen Stadte”, w: “Oberschesien”, 1902-1903r., s.675-676.
 21. Kowalska A., Nalepa-Orłowska I., “Polskie dokumenty cechowe z Sośnicowic i Gliwic z początku XVIII wieku”, w: “Zaranie Śląskie”, 1963r., t.26, z.2, s.235-243.
 22. Kwaśny Z., “Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku”, Wrocław 1983r., s.17, 116-117, 157, 186.
 23. “Lehns und Bezitzurkunden Schlesiens”, wyd. C.Grunhagen und H. Markgraf, t.2, Leipzig 1883r., s.309, 310, 311, 312.
 24. Lutsch H., “Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien. Die Kunstdenkmaler des Reg. Bezirks Oppeln”, Breslau 1894r., s.382.
 25. Łysik s., “Rejestr zakładów hutniczych na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku”, w: “Zeszyty Gliwickie”, 1968r., t.6, s. 69.
 26. Nietsche B., “Geschichte der Stadt Gleiwitz”, Gleiwitz 1886r., ss.837.
 27. Pawelitzki R., “Gleiwitz. Bilder und Dokumente”, Dulmen 1986r., s.132-133.
 28. Pilnacek J., “Rody Stareho Slezska”, Jilove u Prahy, 1972r., t.4, s.60-61.
 29. Prus K., “Spis nazw miejscowości Śląska Opolskiego”, Katowi- ce 1939r., ss.131.
 30. Respond S., “Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej”, t.1-2, Wrocław-Warszawa 1951r.
 31. Rościszewski P., “G;iwice i okolica. Przewodnik”, Katowice 1993r., s.156-157.
 32. Roszler, “Urkunden uber Jahr und Wochenmarkte der Stadt Kieferstadtel”, w: “Schlesische Provinzialblatter”, Bd.9, 1870r., s.450-451.
 33. Schlegel R., “Gleiwitz, alter und neuer zeit”, Dulmen 1985r. s.74-78.
 34. Siebmacher J., “Grosses und allgemeines Wappenbuch. Adel von Oester Schlesien”, Nurnberg 1885r., s.26, 96, 141, 144.
 35. Saurma-Jeltsch H., “Die Wappenbuch der Schlesischen Stadte und Stadtel”, Berlin 1870r., s.
 36. “Statystyka gmin województwa katowickiego”, Katowice 1993r., ss.169.
 37. “Skorowidz gmin Śląska Dolnego i Opolskiego z niemieckimi i polskimi nazwami miejscowości, według stanu z dnia 1 sty- cznia 1941r., Katowice 1945r., ss.50.
 38. “Schlesisches Ortschaftsverzeichnis”, Breslau 1908r.,ss.318.
 39. Stegeman R., “Die Kleinindustrie der Stadt Kieferstadtel”. Eine Monographie zur Denkschrift betr. den Bau einer Eise- nbahn Glaeiwitz-Nendza”, Oppeln 1891r., ss.30.
 40. Snoch B., “Ilustrowany słownik dziejów Śląska”, Katowice 1991r., s.133.
 41. Tomczyk D., “Rzemiosło cechowe Gliwic, Toszka, Pyskowic i Sośnicowic, w świetle zródeł sfragistycznych”, w: “Zeszyty Gliwickie”, 1973r., t.10, s.17-38.
 42. Triest F., “Topographisches Handbuch von Oberschlesien”, Breslau 1864r., s.535-539.
 43. Tschauder F., “kieferstadtels Stadtwerdung”, w: “Der Oberschlesier” Jg., 9, 1927, s.136-143.
 44. Ullmann K., “Schlesien Lexikon”, Wurzburg 1992r., s.161.
 45. Volkel O., “Ignatz Dominik Graf von Chorinsky und die Grundung von Chorinskowitz”, w: “Gleiwitzer Jahrbuch”,1928r.
 46. Wachler L., “Die Eisenerzeugung Oberschlesiens”, Oppeln 1847r., s.68-73.
 47. Zimmermann F.A., “Beitrage zur Beschreibung Schlesiens”, Brzeg 1783r., s.353.

Uzupełnienie bibliografii.

 1. Horwat J., “Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w.”, Gliwice 1990r., ss.204.
 2. “Historia Śląska” pod red. S.Kutrzeby, Kraków 1933r., s.552-553.
 3. Rospond S., “Słownik etymologiczny miast i gmin PRL”, Wrocłąw 1984r., s.361.
 4. Igalffy L., “Die Freiherrn Trach von Birkau”, Wiedeń 1958r., s.l-2, s.6-11.