Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap I
Przedmiotem projektu jest zakup dwóch nowoczesnych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów.
Cel główny projektu to zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego na terenie Gminy Sośnicowice poprzez poprawę jakości świadczonych usług przez ZGKiM dzięki zakupowi nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru.
Poprawa bezpieczeństwa, wzrost komfortu podróżowania, uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych – będą czynnikami zwiększającymi atrakcyjność transportu publicznego i stanowić będą podwaliny do zmian zachowań komunikacyjnych, znajdujących ograniczeniem korzystania z samochodów prywatnych na rzecz większej ilości podróży dokonywanych środkami publicznego transportu zbiorowego.
Oddziaływanie projektu:

  • poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, jako instrumentów poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych;
  • ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne
  • zmiana zachowań komunikacyjnych wyrażana odsetkiem podróży dokonywanych środkiem zbiorowego transportu wysokiej jakości

Przyznane dofinansowanie: 1 700 000,00 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
Niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.