Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, w ramach którego powstanie następująca infrastruktura:

 • plac manewrowy dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs,
 • 5 zadaszonych wiat przystankowych wokół miejsc oczekiwania podróżnych o pojemności min.30 osób,
 • parking typu Park & Ride dla 29 samochodów osobowych,
 • dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności min.20 miejsc, do których prowadzić będzie ścieżka rowerowa o długości 134 m,
 • centralną część centrum przesiadkowego stanowić będzie plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze, roślinność,
 • sanitariat kontenerowy wyposażony w 3 toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • automat biletowy,
 • samoobsługowa stacja naprawy rowerów,
 • tablice informacyjne,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,
 • odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • monitoring,
 • przyłącza umożliwiające zainstalowanie w przyszłości stanowisk Food truck i stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Budowa węzła przesiadkowego w Sośnicowicach ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów i co za tym idzie ma spowodować większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego zwiększającego komfort transportu dla pasażerów. Węzeł będzie integrował transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Na węźle przesiadać się będą także pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych sołectw z terenu gminy do linii łączących Sośnicowice z Gliwicami.

Realizacja rzeczowa  projektu w okresie od maja 2020 do 30-10-2021r.

Koszty kwalifikowane projektu 5 457 724,27 PLN;
Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE: 2 370 732,25 PLN, w tym:

545 772,43 PLN  z budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego

2 916 504,68 PLN  wkład UE – EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020;  

Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i  gospodarka Niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny
transport miejski efektywne oświetlenie – ZIT

Na realizację projektu pozyskano także finansowanie z następujących źródeł:

669 245,80 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

387 959,00 zł dotacja celowa z  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021

333 333,00 zł  dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2021

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  669 245,80 PLN