Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice – etap I

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany Wielkie na obszarze Aglomeracji Sośnicowice o wielkości 3 459 RLM. W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej:
– kolektory główne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 5 207 mb wraz z przyłączami,
– kolektory sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 652 mb,
– 3 sieciowych przepompowni ścieków.
W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 738 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na istniejącej oczyszczalni ścieków w Sośnicowicach.

Współfinansowanie ze środków UE: 4 116 629,77 zł,
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 669 087,20 zł

Logo wfośigw w Katowicach przedstawiające trzy listki w eliptycznej ramce oraz pełną nazwę funduszu

Wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 171 913,57 PLN, w tym:
Pożyczka kwota 279 206,00 zł,
Umorzenie pożyczki 141/2017 kwota 675 400,00 zł
Umorzenie pożyczki 173/2017 kwota 99. 733,07 zł
Umorzenie pożyczki 174/2017 kwota 97. 574,50 zł

Wartość projektu zgodna z harmonogramem WFOŚiGW, będącym załącznikiem do umowy: 6 556 403, 82 zł