„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sośnicowice i Trachy oraz oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m3/d w miejscowości Trachy na obszarze Aglomeracji Sośnicowice o wielkości 3 459 RLM.
W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmującej:
– kolektory grawitacyjne o długości 14 088 mb,
– kolektory tłoczne o długości 1 706 mb,
– 7 sieciowych i 9 przydomowych przepompowni ścieków.
W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 1 094 osoby. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na planowanej w ramach niniejszego projektu oczyszczalni ścieków w Trachach. Oczyszczalnia ta przejmie również ścieki z pozostałych, aktualnie skanalizowanych terenów Aglomeracji Sośnicowice, które są oczyszczane na oczyszczalni w Sośnicowicach, przeznaczonej do likwidacji ze względu na zły stan techniczny i brak możliwości modernizacji.

Wartość projektu: 31 566 928,03 zł

Współfinansowanie ze środków UE: 7 117792,47 zł
(EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020;  Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT).

Projekt został zrealizowany także z udziałem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 308 912,00 zł Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ze środków Funduszu Odporności w 2023 roku.

Projekt został zrealizowany w latach 2021-2023 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach. (pożyczka 5 203 712,00 zł)