Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

 1. Przyjęto korzystne dla mieszkańców rozwiązania w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii.

W nawiązaniu do poprzedniej opublikowanej informacji odnośnie planowanej zmiany przepisów związanych
z likwidacją systemu opustów, informujemy, że:

 • 14 grudnia 2021 roku Prezydent podpisał  nowelizację ustawy OZE, która zmienia system opustów na net-billing; zgodnie z którą net billing będzie obowiązywać
  od 1 kwietnia 2022r. Zgodnie z tą regulacją ci którzy złożą wniosek do zakładu energetycznego o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 roku, obejmie nowy, mniej korzystny od dotychczasowego system rozliczania;
 • Apele wielu samorządów realizujących projekty parasolowe poskutkowały, ponieważ przyjęty projekt poselski uwzględnił uwagi gmin lobbujących za zmianami korzystnymi dla mieszkańców i w efekcie 27 stycznia br. sejmowe komisje przyjęły prawie jednogłośnie poprawkę w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. W posiedzeniach podkomisji sejmowej, a także w konsultacjach w Ministerstwie Klimatu i Środowiska brał udział między innymi przedstawiciel Lidera naszego projektu tj. Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach;
 • 28 styczna ww. projekt ustawy został skierowany do Senatu, a następnie nowe regulacje będą wymagały podpisu Prezydenta, zatem liczymy na to, że nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii (OZE) szybko wejdą w życie.

Przyjęcie tzw. „poprawki samorządowej” przyczyni się do uniknięcia problemów
z ciągłością realizacji  przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych dotyczących montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowanych obecnie przez wiele gmin z całej Polski.
Przyjęte rozwiązania spowodują, że Mieszkańcy będący uczestnikami naszego projektu OZE, którzy już z mają podpisaną lub
do 31 marca 2022 roku podpiszą z gminą umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku, będą mogli dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach – tj. w systemie opustów. W naszym projekcie zgłoszenia o przyłączenie do sieci dokonuje wykonawca.
Wszyscy mieszkańcy będący uczestnikami realizowanego przez naszą gminę projektu OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej będą zatem przez 15 lat rozliczać się na korzystniejszych starych zasadach.
Porównanie zasad starego i nowego systemu rozliczania

 • dotychczasowy „stary” system opustów – niezależnie od godziny, pory roku cena kilowatogodziny odprowadzanej do sieci jest taka sama. By pokryć koszty obsługi prosument przekazuje zakładowi pewną ilość wyprodukowanej przez siebie energii. 70-80 proc. może natomiast odebrać za darmo przez rok od odprowadzenia nadwyżki.
 • nowy system net billingu – net billing ma polegać na rozliczaniu energii wartościowo. Wyprodukowaną nadwyżkę energii prosument będzie sprzedawać po cenie hurtowej, a kupować po detalicznej (z opłatami). Wartość nadwyżki energii operator obliczy w złotych, a nie jak do tej pory w kilowatogodzinach. Prosument będzie od 1 lipca 2022 roku sprzedawał energię według średniej ceny miesięcznej. Wypracowaną nadwyżkę odbierze w ciągu roku, ale ze wszystkimi opłatami zgodnie z taryfą sprzedawcy, a więc zapłaci też opłatę za dystrybucję. Jeśli po roku uzyska nadpłatę, to nie wypłaci więcej niż 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego ta nadpłata dotyczy. Co prawda od 1 kwietnia do 30 czerwca ma obowiązywać okres przejściowy i nowi prosumenci będą mogli korzystać z systemu opustów, ale 1 lipca automatycznie przejdą już na net-billing.

Gdyby zmiany nie zostały wprowadzone, to zwrot z Inwestycji wydłużyłby się, ale nadal byłby dla Mieszkańców opłacalny, zwłaszcza mając na uwadze wysokie dofinansowanie unijne. 1. Co z terminem montażu fotowoltaiki i kolektorów słonecznych

Mamy nadzieję, że wyżej opisane pozytywne informacje zrekompensują częściowo naszym Mieszkańcom fakt występujących opóźnień z rozpoczęciem montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu. Opóźnienia te wynikają jednak z tego, iż w ostatnich miesiącach globalny rynek fotowoltaiki przeżywa trudny okres wywołany problemami z dostępnością poszczególnych komponentów do budowy instalacji. Na tą sytuację mają wpływ m.in.: niedobór surowców, drożejące ceny transportu oraz stale rosnący popyt na falowniki i panele PV, za którym nie nadąża przemysł PV. Główny problem w naszym przypadku to ograniczona dostępność poszczególnych modeli paneli fotowoltaicznych i falowników, a także nieterminowe dostawy realizowane przez producentów poszczególnych komponentów.
Firma FlexiPower Group, która wygrała w naszej gminie przetarg na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych złożyła zamówienie na 2 kontenery modułów fotowoltaicznych już na początku września 2021r. i otrzymała wówczas informację, że realizacja zamówienia odbędzie się w ciągu półtora miesiąca, a urządzenia będą gotowe do wysyłki dnia 15.10.2021 r. Niestety firma Jinghua nie dotrzymała harmonogramu informując jednocześnie Wykonawcę, że produkcja zamówionych na początku września urządzeń zostaje przesunięta, w wyniku czego będą one gotowe do wysyłki dopiero
w połowie grudnia 2021 roku.
Firma Jinghua zgłosiła gotowość do wysyłania kontenerów modułów fotowoltaicznych na dzień 18.12.2021 r., zatem mając na uwadze czas transportu i towarowanie magazynu, montaże miały rozpocząć się w naszej gminie pod koniec stycznia 2022r.
Wiemy już jednak, że transport (morski i lądowy) rozpoczął się z opóźnieniem, ale jest już realizowany.
Wykonawca zgłosił również w grudniu 2021r. problem z uzyskaniem urządzeń elektrycznych od firmy AlfaElektro i trudności
z dostępnością sterowników (firma Plum, która produkuje sterowniki do instalacji kolektorów słonecznych informuje, że dostawa kompletu urządzeń przypadnie na 6 lub 7 tydzień 2022 roku.
Reasumując powyższe informacje, wszystko wskazuje na to, że montaże paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych rozpoczną się dopiero w marcu br.

 1. Weryfikacja mocy PV

Obecnie nadal trwa weryfikacja i korygowanie dokumentacji projektowej sukcesywnie składanej przez Wykonawcę, a także trwa weryfikacjaprzyznanej poszczególnym Mieszkańcom mocy fotowoltaiki z projektu.
W tym miejscu przypominam, że Mieszkańcy przy podpisywaniu aneksów do umów, zostali zobligowani do przedłożenia w Gminie Sośnicowice do złożenia oświadczenia dotyczącego między innymi zużycia prądu za rok 2020 i 2021wraz z dokumentami potwierdzającymi to zużycie, ponieważ instalacja nie może być przewymiarowana. Treść oświadczenia do pobrania dostępna jest na stronie internetowej Gminy lub bezpośrednio w urzędzie. Mieszkańcy, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas na jego złożenie maksymalnie do 21 lutego br.  Brak możliwości weryfikacji zużycia prądu
w tym terminie i porównania z dokumentacją projektową będzie powodował przesunięcie montażu u tych Mieszkańców na koniec kolejki. 

 1. Zwiększenia mocy instalacji PV

W związku z napływającymi coraz częściej wnioskami Mieszkańców o zwiększenie (przydzielenie większej mocy paneli) – informuję, że gmina nie ma możliwości zwiększania przydzielonej mocy PV ponad moc wskazaną w Regulaminie naboru mieszkańców i jednocześnie ponad moc przydzieloną w oparciu o historyczne wykazane zużycie prądu udokumentowane na etapie składania deklaracji przystąpienia do projektu. W projekcie jest określona ilość i moc instalacji.
Ewentualne „oszczędności mocy” mogą powstać w wyniku:

 • konieczności obniżenia mocy u niektórych uczestników (np. z powodu założenia już przez mieszkańca własnej fotowoltaiki), ale pozwalającej na pozostawienie części mocy przydzielonej z projektu- jeśli łączna moc instalacji (własnej i przydzielonej
  w ramach projektu) nie przekracza wykazanego zużycia prądu;
 • wykluczenia lub rezygnacji mieszkańca z udziału w projekcie, a następnie zastąpienia takiego uczestnika przez inną osobę, której przydzielono niższą moc niż miał przydzieloną jego poprzednik

W takich przypadkach, powstałe ewentualnie „oszczędności mocy” będą przydzielane mieszkańcom, którzy zawarli umowę na montaż fotowoltaiki z naboru podstawowego,
a następnie w wyniku naboru uzupełniającego zawarli umowę na montaż pompy ciepła co+cwu. W tych przypadkach pod uwagę również będzie brane jednocześnie wykazane dotychczasowe zużycie prądu. Ostatecznie, jeśli nie będzie wystarczającej dostępnej mocy, może się zdarzyć, że i tym mieszkańcom dodatkowa moc ponad pierwotnie przydzieloną w ramach naboru podstawowego nie zostanie przydzielona.


 1. Rozbudowa instalacji poza zakresem projektu

W związku z oficjalnym pisemnym stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym rozbudowy instalacji ponad moc wskazaną w Regulaminie naboru mieszkańców, Urząd Marszałkowski uznał, iż w jego ocenie Regulamin naboru nie zakazuje rozbudowy instalacji na koszt własny mieszkańca pod warunkiem, iż:

 • instalacja nie zostanie przewymiarowana (rozbudowa instalacji nie może przekraczać zapotrzebowania mieszkańca na energię elektryczną)
 • mieszkaniec ureguluje różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a ceną większej instalacji,
 • instalacja będzie wykorzystywana na potrzeby własne mieszkańca,
 • ewentualne dodatkowe koszty związane z instalacją zostaną wydzielone z kosztów kwalifikowalnych.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski dodał, że w przypadku rozbudowy instalacji należy zwrócić uwagę na elementy zestawu fotowoltaicznego, m.in.: falownik, zabezpieczenia AC/DC, system montażowy, okablowanie zestawu fotowoltaicznego, licznik zużycia
i produkcji energii, ponieważ koszty zakupu ww. elementów będą odnosiły się zarówno do części kwalifikowanej, jak również do części zrealizowanej poza projektem.  Wobec powyższego decyzja odnośnie wyrażenia zgody na rozbudowę instalacji poza zakresem projektu należy do Beneficjenta (Gminy).
Dotychczasowa weryfikacja dokumentacji projektowej wykazuje, że znaczna część mieszkańców podczas audytów wykonywanych przez Wykonawcę, zgłosiła chęć rozbudowy instalacji. Oznacza to jednak:

 • Jeszcze dłuższy czas realizacji instalacji;
 • Potencjalne problemy z prawidłowym rozdziałem przez Wykonawcę kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane poszczególnych elementów zestawu fotowoltaicznego (a nawet niezawinione przez gminę nieprawidłowości mogą skutkować nałożeniem korekty finansowej);
 • Potencjalne problemy jakie mogą powstać w przypadku ewentualnej awarii poszczególnych elementów instalacji
  i ustalenia czy i w jakim zakresie dotyczą instalacji finansowanej w ramach projektu, a w jakiej instalacji do której dopłacił mieszkaniec ze środków własnych; te problemy, mając na uwadze doświadczenia w innych gminach zazwyczaj prowadzą do konfliktów z Mieszkańcami w odniesieniu do pokrywania kosztów serwisu
  i ewentualnych napraw.

W związku z powyższym Gmina Sośnicowice nie wyraża zgody na montaż dodatkowych paneli/modułów przyłączanych do falownika wchodzącego w skład instalacji podlegającej dofinansowaniu.
Ewentualna rozbudowa instalacji fotowoltaicznej może być dokonywana wyłącznie
w przypadku montażu osobnego falownika i wyłącznie na koszt własny Mieszkańca. Montaż takiej instalacji powinien być dokonany dopiero po montażu instalacji dofinansowanej.