Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice w 2021 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021r. poz. 888) informuje się o miejscach zagospodarowania następujących odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice:

Zmieszane odpady komunalne:
1. PreZero Recycling Południe RIPOK ul. Ul. Szybowa 44 44-194 Knurów
2. Instalacja MBP RIPOK ul. Cmentarna 19F 41-800 Zabrze


Bioodpady stanowiące odpady komunalne:
1.Instalacja MBP RIPOK ul. Cmentarna 19F 41-800 Zabrze
2.Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Laryszowska 42-600 Tarnowskie Góry
3.PZO Sp. z o.o ul. Rybnicka 44-100 Gliwice


Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
PreZero Recycling Południe RIPOK ul. Szybowa 44 44-194 Knurów