– Informacje

- 41,24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

- 123,72 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości …

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice w 2021 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021r. poz. 888) informuje się o miejscach zagospodarowania następujących odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice:

Na terenie gminy Sośnicowice funkcjonuje PSZOK czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. W godzinach pracy zakładu można oddać poniższe odpady:

  • odpady objęte na terenie gminy Sośnicowice zbiórką selektywną – jeżeli pozbyciu się ich jest koniczne poza określonym …
Back to top