41,24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

123,72 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

– zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od mieszkańca miesięcznie.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LI/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia
26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/uchwala-nr-li-ukosnik-404-ukosnik-2022/#uchwala-nr-li-ukosnik-404-ukosnik-2022