Przypominamy, iż stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

  • 41,24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 123,72 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od mieszkańca miesięcznie.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LI/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia
26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/uchwala-nr-li-ukosnik-404-ukosnik-2022/#uchwala-nr-li-ukosnik-404-ukosnik-2022


Odbiór odpadów komunalnych

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymał indywidualny rachunek bankowy, na który należy bez wezwania uiszczać opłatę za wywóz śmieci.

Przypominamy, że zadeklarowane opłaty należy wpłacać z następującą częstotliwością:

  • za I kwartał za miesiące do dnia 10 kwietnia danego roku,
  • za II kwartał za miesiące do dnia 10 lipca danego roku,
  • za III kwartał za miesiące do dnia 10 października danego roku,
  • za IV kwartał za miesiące do dnia 10 stycznia kolejnego roku.

Jeżeli zmianie ulegną dane ujęte w deklaracji już złożonej należy o tym poinformować Urząd Gminy w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XVII/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/uchwala-nr-xvii-ukosnik-139-ukosnik-2020/#uchwala-nr-xvii-ukosnik-139-ukosnik-2020


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają

  • właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych,
  • posiadający kompostownik i kompostujących w nim bioodpady (zmiana danych w deklaracji) – dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym,
  • zmieniający dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk do pobrania

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XVII/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/uchwala-nr-xvii-ukosnik-140-ukosnik-2020/#uchwala-nr-xvii-ukosnik-140-ukosnik-2020