Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająch innych osób w ciągu ostatniego roku nieodpłatna pomoc prawna kwalifikuje się jako pomoc de minimis.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sośnicowicach
ul. Szprynek 1 (Ośrodek Pomocy Społecznej)
Dyżury:

 • w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
 • od wtorku do piątku w godzinach  od 9.00 do 13.00

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatną mediację przyjmowane są przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17) :

 • telefonicznie pod nr tel. 32 338 37 29
  w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30, piątek w godzinach od 7.30 do 13.30
 • na adres e-mail npp@starostwo.gliwice.pl
 • online przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy,

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne mediacje  dla osób ze znaczną  niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość.

Osoba niepełnosprawna zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem,
z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

 • pocztą elektroniczną na  adres: npp@starostwo.gliwice.pl lub
 • telefonicznie pod numer: 32 338 37 29
 • faksem pod numer: 32 338 37 03

Formularz zgłoszenia: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20757521?version=1.0

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość ,
w przypadku: 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Ponadto osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon
lub przez Internet.  

W powyższych przypadkach sposób zgłoszenia na dyżury pozostaje bez zmian.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
  lub sądowo – administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym
  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,  
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem .  

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Spotkanie z mediatorem jest możliwe, w każdym z punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna po uprzednim umówieniu.   

Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji pełnią dyżur w:

 1. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach (ul. Powstańców Śląskich 1 -Ośrodek Pomocy Społecznej) w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 15.00,
 2. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3) w poniedziałek
  w godzinach od 11.30 do 15.30,
 3. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu (ul. Gliwicka 26) w poniedziałek w godzinach
  od 9.00 do 13.00,
 4. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi (ul. Główna 1) w piątek w godzinach
  od 8.00 do 12.00.