Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Świętej w Rachowicach ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy dla zadania
pn. „Remont konstrukcji oraz remont konserwatorski kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach”

Termin ogłoszenia postępowania: 25 czerwca 2024 r.
Termin składania ofert: 26 lipca 2024 r. godzina 10:00

Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1.

Zakres przewidzianych prac obejmie:
– w etapie I: wymianę gontu na dachach sobót, konserwację i impregnację elementów konstrukcji więźby dachowej sobót, remont fundamentów sobót, remont okien i wymiana drzwi przedsionka zakrystii,

– w etapie II: wymianę gontu na dachach sobót, remont bramki wejściowej ogrodzenia.

Zakres robót przewidziany do realizacji w roku 2024 (etap I) oraz w roku 2025 (etap II) precyzują przedmiary robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.


Termin wykonania zamówienia: do 14.11.2025 r., z tym że zakres przewidziany do wykonania w roku 2024 do dnia 29.11.2024 r.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Trójcy Świętej w Rachowicach. Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej.

Ofertę można złożyć:

a)         osobiście w siedzibie Zamawiającego – ze względu na specyfikę działania Zamawiającego należy uzgodnić termin pod numerem telefonu 502 457 814;

b)         za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską na adres siedziby Zamawiającego – za moment złożenia oferty uznaje się moment wpływu do Zamawiającego:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26 lipca 2024 r. o godz. 10:15.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty przedstawiono w Ogłoszeniu.