Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:

  • osobiście wnioskodawca,
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator,
  • osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni może złożyć wniosek osobiście.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie ukończyły 5 roku życia).

Podczas wizyty w siedzibie organu gminy wnioskodawca podaje dane osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, które urzędnik weryfikuje a następnie przygotowuje wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej.

Wniosek jest opatrywany przez wnioskodawcę podpisem składanym za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Wniosek zawiera również odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się także odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Wymóg pobrania odcisków palców nie dotyczy:

– osób, które nie ukończyły 12. roku życia,

– osób, od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,

– osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć:

– fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (wymogi dla fotografii opisane poniżej),

– ważny dowód osobisty lub ważny paszport osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (o ile osoba ta posiada taki dokument), a osoba, która nabyła obywatelstwo polskie przedstawia dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 

W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej, rodzic, opiekun lub kurator jest zobowiązany przedstawić także swój dokument potwierdzający tożsamość.

– dokument potwierdzający sprawowanie funkcji opiekuna lub kuratora (w przypadku gdy wniosek składa opiekun lub kurator).

Wymogi dla fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się na papierze fotograficznym.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu).

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Potwierdzenie tożsamości przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów. Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej

Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni może złożyć wniosek osobiście).

W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego, złożony za pomocą usługi elektronicznej, dotyczy osoby, która ukończyła 12 rok życia, osoba ta ma obowiązek stawienia się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego złożono wniosek, celem złożenia odcisków palców oraz złożenia odwzorowania podpisu własnoręcznego. Jeżeli wniosek dotyczy małoletniego dziecka, które ukończyło 12 rok życia lub osoby ubezwłasnowolnionej wraz z tą osobą osobiście musi stawić się w siedzibie organu gminy także rodzic, opiekun lub kurator celem opatrzenia wniosku podpisem złożonym za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Termin na osobiste stawienie się wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po upływie ww. terminu złożony wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), która to fotografia spełnia następujące wymogi:

Fotografia kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu).

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.