Lokalny Program Rewitalizacji po I ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Dnia 7 sierpnia 2017 roku otrzymano ocenę Lokalnego Programu Rewitalizacji, dokonaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Karta oceny Programu Rewitalizacji zawierała informacje wskazujące na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w treści Programu Rewitalizacji. Uwagi skupiały się w zakresie listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych i dotyczyły wprowadzenia niezbędnych zmian w opisie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak by przyczyniły się one przede wszystkim do osiągnięcia trwałych efektów na obszarze rewitalizacji. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach niezwłocznie podjęli działania w kierunku wprowadzenia wymaganych zmian w treści Programu Rewitalizacji. Dnia 21 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące weryfikacji zapisów projektów oraz zgłaszania propozycji dodatkowych projektów w zakresie eliminowania zjawiska bezrobocia, ubóstwa oraz bezradności opiekuńczo-wychowawczej, które przyczynią się do osiągnięcia trwałych efektów w sferze zatrudnienia, podniesienia poziomu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, czy też kompetencji wychowawczych. W spotkaniu uczestniczyły: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska, Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Ewa Michałek, Inspektor ds. inwestycji Izabela Spyrka oraz przedstawiciel Wykonawcy konsultant ds. rewitalizacji Klaudia Mańka. Podczas spotkania ponownie przeanalizowano wyniki diagnozy oraz problemy występujące na obszarze rewitalizacji. Zaproponowano dodatkowe projekty społeczne odpowiadające na potrzeby rewitalizacyjne w Gminie Sośnicowice, omówiono ich zakres merytoryczny i rzeczowy oraz skonsultowano pozostałe projekty w zakresie wprowadzenia w ich zapisie niezbędnych zmian. Wszystkie uwagi zostały wprowadzone przez Wykonawcę w treści projektu Programu Rewitalizacji. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian w projekcie Programu, dokument zostanie poddany ponownej ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 


Ostatni etap działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice
W kwietniu wraz z zakończeniem ostatniego etapu konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, sfinalizowano prace nad  jego opracowaniem. W dalszej kolejności dokument zostanie poddany ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy również są uprawnieni do wniesienia uwag. Po pozytywnym uzgodnieniu treści dokumentu zostanie on uchwalony przez Radę Miejską w Sośnicowicach, a następnie – na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego – wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego.


Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji zakończone
Zakończony został etap konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice wpłynęły łącznie dwie uwagi. Podczas pozostałych spotkań konsultacyjnych, jak również innych form zastosowanych w ramach konsultacji nie wniesiono żadnych uwag do Programu. Poniżej zamieszona jest aktualna treść projektu Programu Rewitalizacji wraz z raportem z konsultacji społecznych. 

Raport z konsultacji społecznych 
Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice – po konsultacjach


Ciąg dalszy konsultacji projektu ” Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”. Konsultacje społeczne Programu trwają do 9 kwietnia 2017 roku.
Konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” rozpoczęły się w dniu 9 lutego kiedy informacja o zakończeniu przygotowania Programu Rewitalizacji pojawiła się na stronie internetowej Miasta.
W dniu 17 lutego br. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sośnicowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne, prezentujące projekt Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”.
Uwagi do projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2017 roku w postaci:
 – papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Sośnicowice,
– elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  um@sosnicowice.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
b) zbieranie uwag ustnych podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 3 kwietnia  br. w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w okresie trwania konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy w Sośnicowicach.
 Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” jest p. Natalia Krawczyk, info@kreatus.eu, tel. 660 574 307

Formularz konsultacji


Rewitalizujemy Sośnicowice – Program do 2023 już gotowy. Burmistrz zaprasza na kawę i poczęstunek – 16 luty 2017 godzina 17:00 Gminne Centrum Społeczno Kulturalne.Gmina Sośnicowice realizuje projekt pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023”. Rewitalizacja Jest jednym z kluczowych zadań rozwojowych, bardzo ważnym zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak też dla przedsiębiorców, inwestorów, organizacji społecznych i wielu instytucji działających na naszym terenie. Przyczyni się ona do ożywienia tych obszarów Gminy Sośnicowice, które najbardziej wymagają wszechstronnego wsparcia z uwagi na koncentrację różnego typu problemów.
Na realizację projektu Gmina  uzyskała środki z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, poprzez udział w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu  pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Dofinansowanie wynosi 51 247,08 zł, a wartość wkładu własnego Gminy Sośnicowice wynosi 5 694,12 zł.


Rozpoczyna się drugi etap prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023 – dla obszaru rewitalizowanego, za który uznano Miasto Sośnicowice (bez terenów zalesionych, pól i łąk).

W terminie od 18 sierpnia do 2 września br. w Urzędzie Miasta Sośnicowice  (w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu) można składać karty projektów, wypełnione komputerowo lub ręcznie, zgodnie z zamieszczonym niżej wzorem. Każda składana propozycja projektu, powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

W dniu 7 września, o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sośnicowicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne służące ocenie zgłoszonych propozycji projektów i wyłonieniu przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w Programie Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023.  Bezpośrednio przed spotkaniem (w godz. 16.30 – 17.00) będzie jeszcze możliwość zgłaszania propozycji zadań do Programu Rewitalizacji.

Prosimy wszystkich mieszkańców o wyrażenie swojej opinii w ankiecie wspierającej Program rewitalizacji gminy Sośnicowice na lata 2016 – 2023. Przejdź do ankiety.