Poniżej przedstawiamy propozycję obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego, opracowaną w wyniku diagnozy do programu rewitalizacji dla Gminy Sośnicowice.
Za obszar zdegradowany uznano tereny oznaczone niebieską obwiednią obejmujące Miasto Sośnicowice oraz sołectwa: Smolnica, Trachy, Tworóg Mały i  Rachowice. Zdiagnozowana powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 95,6  km2, co stanowi 82,27% powierzchni Gminy. Obszar zdegradowany zamieszkuje 5 884 osób, co stanowi 70,74 % populacji Gminy.

Obszar rewitalizowany obejmuje powierzchnię 8,17 km2 (przyjęto, że Miasto Sośnicowice zostanie objęte częściowo rewitalizacją  – zostaną tereny z przewagą funkcji mieszkaniowych, wyłączone zostaną obszary leśne), a więc spełniony jest wymóg wytycznych dotyczących rewitalizacji, aby wielkość obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 20% powierzchni gminy. Szacuje się, że obszar wskazany do rewitalizacji zamieszkuje 1770 osób, co stanowi 21,28 % populacji gminy. Spełniony jest więc warunek, aby populacja obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 30% ogółu mieszkańców gminy.