Wszystkie przyjęte do realizacji projekty wynikają z celów strategicznych  
oraz celów operacyjnych, a zarazem oddziaływanie tych projektów ma przyczynić się do realizacji tych celów i redukcji problemów. Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone do planu przez wszystkich interesariuszy: lokalny samorząd, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty. 
Poniżej przedstawiono listę projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Gminy Sośnicowice do roku 2023,

Projekty podstawowe
Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy. Pozwala przy tym na współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych i prywatnych. Podczas opracowywania i wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice nie dopuszcza się możliwości realizacji wyłącznie wybiórczych inwestycji, które są nastawione na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni lub są skupione jedynie na działaniach remontowych czy też modernizacyjnych. Wynika to z faktu, iż działania takie nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Poniżej zamieszczono wykaz projektów ocenionych jako podstawowe.

NrTytuł projektuProdukt − monitorowany
w ramach programu:
(A) na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych prac;
(B) na podstawie innych źródeł monitorowania
Rezultat − monitorowany
w ramach programu:
(A) na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych prac;
(B) na podstawie innych źródeł monitorowania
1Baza lokalnych ofert pracy– liczba osób korzystających z bazy (B)
– wykonanie zakładki z bazą lokalnych ofert pracy (A)
– liczba ofert pracy udostępnionych w bazie (B)
– poprawa wymiany wiedzy pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy (B)
– zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w obszarze rewitalizacji (B)
2Droga do pracy– liczba osób korzystających ze stanowiska komputerowego (B)
– wykonanie stanowiska komputerowego (A)
– wzrost świadomości mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat skutecznych metod poszukiwania pracy (B)
– zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w obszarze rewitalizacji (B)
3Senior +– warsztaty (B)
– wzrost dostępności oferty czasu wolnego dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego (B)
– wzrost dostępności oferty społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– wzrost liczby uczestników wydarzeń integrujących społeczność lokalną (B)
– wzrost dostępności czasu wolnego wśród osób opiekujących się osobami starszymi (możliwość wejścia na rynek pracy) (B)
4Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej– działania promocyjne (B)
– materiały promocyjne w postaci: ulotek, treści radiowych, bilbordy (B)
– wzrost zainteresowania inwestorów do podjęcia aktywności gospodarczej na terenie rewitalizowanym (B)
– zwiększenie liczby ofert pracy na terenie rewitalizowanym (B)
5Poradnictwo specjalistyczne w szkołach– liczba spotkań (B)
– liczba dzieci korzystających z oferty (B)
– zaangażowana młodzież w proces edukacji i samorozwoju (B)
– lepsze wyniki w nauce uczniów (B)
6Dyżur psychologa dla osób dotkniętych problemem uzależnień – liczba spotkań (B)
– liczba osób korzystających z oferty (B)
– zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu uzależnień (B)
7Program profilaktyki łączący naukę, wychowanie i rozwój– liczba zajęć (B)
– liczba warsztatów (B)
– liczba osób korzystających z oferty świetlicy (B)
– kreatywne środowisko i sprzyjające otwarte miejsca do realizacji pomysłów (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– zaangażowani mieszkańcy w proces edukacji i samorozwoju (B)
– lepsze wyniki w nauce uczniów (B)
8Mentoring – cykl spotkań z osobami z pasją/znanymi– liczba spotkań (B)
– liczba osób biorących udział w spotkaniach (B)
– kreatywne środowisko i sprzyjające otwarte miejsca do realizacji pomysłów (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– zaangażowani mieszkańcy w proces edukacji i samorozwoju (B)
9Klub tradycji śląskiej– liczba warsztatów (B)
– liczba osób korzystających z oferty klubu (B)
– kreatywne środowisko i sprzyjające otwarte miejsca do realizacji pomysłów (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– zaangażowani mieszkańcy w proces edukacji i samorozwoju (B)
–  wzrost liczby uczestników wydarzeń integrujących społeczność lokalną (B)
10Program integracji i aktywizacji młodzieży “Lepiej wspólnie niż wcale”– warsztaty (B)
– uczestnicy warsztatów (B)               
– spotkania czytelnicze (B)
– wydane certyfikaty uczestnictwa w warsztatach (A)
– przedmioty i ozdoby świąteczne przygotowane na warsztatach rękodzieła (B)
– przedstawienia okolicznościowe przygotowane przez młodzież (B)
 
– uczestnicy przedstawień okolicznościowych przygotowywanych przez młodzież (B)
– zaangażowana młodzież w działania na rzecz społeczności lokalnych (B)
– kreatywne środowisko i sprzyjające otwarte miejsca do realizacji pomysłów (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– wzrost liczby uczestników wydarzeń integrujących społeczność lokalną (B)
– wzrost świadomości mieszkańców na temat znaczenia realizacji działań wspólnych na rzecz lokalnych społeczności (B)
– włączenie osób niepełnosprawnych w codzienne działania integracyjne i animacyjne (B)
11Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej– powierzchnia wybudowanego centrum przesiadkowego (A)
– zadaszony zespół przesiadkowy (A)
– przystanki autobusowe (A)
– miejsca parkingowe dla samochodów (A)
– miejsca parkingowe dla rowerów (A)
– dwa nowe autobusy (A)
– mniejsza emisja CO2 (B)
– lepsze warunki przemieszczania się w centrum miasta Sośnicowice (B)
– poprawa jakości powietrza (B)
– wzrost korzystania z alternatywnych środków transportu (B)
– ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w centrum miasta Sośnicowice (B)
12Program rozwoju wolontariatu edukacyjnego– klub wolontariatu edukacyjnego (B)
– zajęcia wyrównawcze (B)
 
– osoby udzielające pomocy w ramach wolontariatu (B)
 
– osoby, którym udzielono pomocy w nauce w ramach wolontariatu (B)
 
– zaangażowana młodzież w proces edukacji i samorozwoju (B)
– lepsze wyniki w nauce uczniów (B)
13Nowy start w lepszą przyszłość − aktywna integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanego– treningi motywacyjne / integracyjne (B)
– treningi kreatywności i samorozwoju (B)
– grupy wsparcia (B)
– szkolenia zawodowe (A)
– Kluby Spotkań (B)
– warsztaty rozwoju zainteresowań (B)
– wycieczki turystyczno-rekreacyjno-krajoznawcze (A)
– koncerty integracyjne (B)
 
– osoby biorące udział w treningach motywacyjnych / zaangażowanych w działania grup wsparcia (B)
 
– działania o charakterze środowiskowym (B)
– społeczność   lokalna charakteryzująca się wysokimi kompetencjami społecznymi (B)
– wzrost zdolności zatrudnienia mieszkańców Gminy Sośnicowice w tym także osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (B)
– dobra znajomość mieszkańców odnośnie działających organizacji pozarządowych w gminie oraz współpraca przy organizacji projektów i wydarzeń (B)
14Cykl integracyjnych imprez muzycznych dla mieszkańców Sośnicowic– koncerty muzyczne (B)
– wydarzenia muzyczne (B)
 
– osoby biorące udział
w wydarzeniach (B)
– wzrost liczby uczestników wydarzeń kulturalnych (B)
– wzrost zaangażowania dzieci i młodzieży w prezentacje umiejętności muzycznych i tworzenie lokalnej kultury (B)
– zintegrowane środowisko uczestników wydarzeń kulturalnych i lokalnej społeczności (B)
15Poprawa kompetencji cyfrowych lokalnej społeczności Sośnicowic: rozwój e-usług publicznych oraz warsztaty informatyczne dla mieszkańców– szkolenia (B)
– osoby biorące udział w szkoleniu (B)
           
– wzrost świadomości wśród mieszkańców znaczenia nowych technologii (B)
– wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców (B)
– wzrost popytu na Internet i technologie informatyczne (B)
16Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach − budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku– nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa – siłownia zewnętrzna (A)
– urządzenia sportowo-rekreacyjne (A)
– strefy aktywnego wypoczynku (B)
– plac zabaw dla dzieci (A)
– zintegrowane środowisko użytkowników stref i lokalnej społeczności (B)
– młodzież i dzieci aktywnie spędzający czas wolny na świeżym powietrzu (B)
– wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej (B)
17Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  a Gimnazjum w Sośnicowicach – integracja mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoty w otwartej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, przystosowanej do uprawiania sportu– nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa – ścieżki spacerowe otoczone zielenią (A)
– urządzenia sportowo-rekreacyjne (A)
– strefy aktywnego wypoczynku (B)
– zintegrowane środowisko użytkowników stref i lokalnej społeczności (B)
– mieszkańcy aktywnie spędzający czas wolny na świeżym powietrzu (B)
– wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej  (B)
18Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR  a Gimnazjum w Sośnicowicach – budowa strefy zdrowego stylu życia– nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa (A)
– urządzenia sportowo-rekreacyjne (A)
– strefy aktywnego wypoczynku (B)
– zintegrowane środowisko użytkowników stref i lokalnej społeczności (B)
– młodzież i dzieci aktywnie spędzający czas wolny na świeżym powietrzu (B)
– wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych (B) podejmowanych na obszarze rewitalizowanym
– wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej (B)
19Promocja zdrowego stylu życia– warsztaty (B)
– zajęcia sportowo-rekreacyjne (B)
– zagospodarowane przestrzenie zielone (B)
 
– osoby biorące udział w warsztatach
i zajęciach (B)
– zintegrowanie społeczności (B)
– wzrost atrakcyjności przestrzeni zielonych (B)
– mieszkańcy aktywnie spędzający czas wolny na świeżym powietrzu (B)
– wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa z zakresu zdrowego trybu życia (B)
– wzrost poczucia przynależności do wspólnoty (B)
20O siebie dbamy − środowiska nie zanieczyszczamy– warsztaty (B)
– materiały edukacyjne w postaci: ulotek, treści prasowych, plakatów (B)
– wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (B)
– poprawa jakości życia mieszkańców (B)
– zmniejszenie liczby nielegalnych wysypisk (B)
21Utworzenie mini stref integracji społecznej w Sośnicowicach– zagospodarowane przestrzenie zielone (B)
 
– nowa infrastruktura rekreacyjna (B)
 
– zintegrowanie społeczności (B)
– wzrost atrakcyjności przestrzeni zielonych (B)
– mieszkańcy aktywnie spędzający czas wolny na świeżym powietrzu (B)

Źródło: Opracowanie własneProjekty uzupełniające
Do projektów uzupełniających zostały zakwalifikowane przedsięwzięcia, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie. Są one jednak oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Projekty te są zróżnicowane pod względem tematycznym, jednak koncentrują się na kwestiach istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności. Zalicza się do nich integracja mieszkańców oraz rozwój infrastruktury technicznej. Wykaz projektów zamieszczono poniżej.

NrTytuł projektuProdukt − monitorowany
w ramach programu:
(A) na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych prac;
(B) na podstawie innych źródeł monitorowania
Rezultat − monitorowany
w ramach programu:
(A) na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych prac;
(B) na podstawie innych źródeł monitorowania
1Rozwój systemu centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Sośnicowicach– zmodernizowana infrastruktura centralnego ogrzewania (A)
– nowe podłączenia gospodarstw domowych do systemu centralnego ogrzewania (A)
– poprawa warunków życia mieszkańców (B)
2Adaptacja centrum Sośnicowic na cele społeczne oraz na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości lokalnej– zagospodarowane przestrzenie zielone (B)
– zmodernizowane elewacje kamienic (B)
– poprawa warunków życia mieszkańców (B)
– zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej (B)
3Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego jako działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego– zmodernizowane lampy uliczne (A)– mniejsze zużycie energii (B)
– zmniejszenie kosztów eksploatacji sieci oświetlenia (B)
– ograniczenie niskiej misji (B)
– wzrost bezpieczeństwa dzięki większemu natężeniu światła i lepiej doświetlonym obszarom (B)
4Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej– zmodernizowana infrastruktura kanalizacyjna (A)
– nowe podłączenia gospodarstw domowych do kanalizacji (A)
– poprawa warunków życia mieszkańców (B)
5Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Sośnicowic: montaż windy w SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach wraz z rozwojem usług rehabilitacyjnych– wybudowanie szybu windowego (A)
– zainstalowanie windy (A)
 
– lepsza dostępność usług opiekuńczo- rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (B)
– zwiększenie standardu budynku (B)
6Umacniamy naszą tożsamość lokalną − akcja “Pamiętajmy o przeszłości”– uporządkowany teren cmentarza żydowskiego (B)
– utwardzona droga prowadząca do cmentarza żydowskiego (A)
– warsztaty i spotkania w ramach popularyzacji wiedzy na temat społeczności żydowskiej w Sośnicowicach (B)
 
– osoby biorące udział w spotkaniach
i warsztatach (B)
– znajomość historii Sośnicowic wśród mieszkańców i turystów (B)
– nowy obiekt turystyczny (B)
– wzrost tożsamości lokalnej (B)
7Eliminowanie wykluczania osób niepełnosprawnych
z działań społeczności lokalnej
– organizacja warsztatów (B)
– organizacja spotkań (B)
– organizacja przedstawień okolicznościowych (B)
– społeczność   lokalna charakteryzująca się wysokimi kompetencjami społecznymi (B)
– wzrost zdolności zatrudnienia mieszkańców Gminy Sośnicowice w tym także osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (B)
8Włączanie mieszkańców w popularyzację tradycji
i lokalnej kultury oraz  zwiększanie liczby wydarzeń kulturalnych na terenie miasta
– uporządkowanie terenu cmentarza żydowskiego (B)
– utwardzenie drogi prowadzącej do cmentarza żydowskiego (A)
– organizacja warsztatów i spotkań w ramach popularyzacji wiedzy na temat społeczności żydowskiej w Sośnicowicach (B)
– organizacja koncertów muzycznych (B)
– utworzenie wydarzeń muzycznych (B)
– znajomość historii Sośnicowic wśród mieszkańców i turystów (B)
– nowy obiekt turystyczny (B)
– wzrost tożsamości lokalnej (B)
9Tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobisty mieszkańców– organizacja treningów motywacyjno / integracyjnych (B)
– organizacja treningów kreatywności i samorozwoju (B)
– utworzenie grup wsparcia (B)
– organizacja szkoleń zawodowych (B)
– organizacja warsztatów rozwoju zainteresowań (B)
 
– wzrost zdolności zatrudnienia mieszkańców Gminy Sośnicowice w tym także osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (B)
– kreatywne środowisko i sprzyjające otwarte miejsca do realizacji pomysłów (B)
– wzrost liczby inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarze rewitalizowanym (B)
– zaangażowani mieszkańcy w proces edukacji i samorozwoju (B)