Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Sośnicowic z dnia 29.03.2018 r. w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach od dnia 01 kwietnia 2018 r. zamówienia publiczne o wartości szacunkowej od 5 000 PLN (netto) do wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli 30 000 euro realizowane są poprzez platformę zakupową OpenNexus: https://platformazakupowa.pl/
 
Zapraszamy Wykonawców, Dostawców i Usługodawców do rejestracji na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/ celem uczestnictwa w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gminy Sośnicowice oraz innych wystawców ofert.