fotografia przedstawiająca mężczyznę na wózku inwalidzkim, w ręce trzymającego laskę, obok wózka stoi osoba, widoczna od pasa w dół

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o składanie Karty Zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach pod numerem telefonu 32 332 66 14, 514 441 920.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub  stopniu  umiarkowanym,  lub  traktowane  na  równi  do wymienionych  zgodnie  z  art.5
     i  art.62  ustawy  z  dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
    w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  • osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.