Mieszkańcy Gminy Sośnicowice zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych
w roku 2022 lub pozbycia się odpadów azbestowych zdeponowanych na swojej nieruchomości proszeni są zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do Urzędu i podpisaniu umowy zapewniającej dofinansowanie.  
Zasady dofinansowania zostały określone w uchwale rady Miejskiej Sośnicowic nr VI/52/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. umieszczonej pod adresem:

http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/uchwala-nr-vi-ukosnik-52-ukosnik-2019/#uchwala-nr-vi-ukosnik-52-ukosnik-2019

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez osoby fizycznei wspólnoty mieszkaniowe jest wykazanie nieruchomości
w wykazie stanowiącym załącznik do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”.

Formularze wniosków zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośnicowice w zakładce wnioski

W przypadku wniosku o dofinansowanie:

demontażu wyrobów azbestowych z dachu należy złożyć załącznik 1

zbierania zdemontowanego pokrycia azbestowego – załącznik 1a

Do wniosków należy załączyć formularz informacji o posiadanych wyrobach azbestowych oraz oświadczenia
o prawie własności i niezaleganiu z tytułu podatków i opłat na rzecz gminy Sośnicowice

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 21.03.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08