Troszcząc się o jakość powietrza w Naszej Gminie, Urząd Miasta Sośnicowice podejmuje starania w efektywniejszym wdrażaniu działań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. Jednym z nich jest uczestnictwo w Projekcie LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”, dzięki któremu od 1 kwietnia 2022 r. zatrudniony został ekodoradca. Do działań leżących w jego gestii należy przede wszystkim dążenie do zmiany świadomości społeczeństwa poprzez zwiększenie wiedzy o zagrożeniach związanych ze smogiem i przyczynach jego powstawania, co jest niezbędnym warunkiem do skutecznej likwidacji problemu. W ramach projektu Ekodoradca zostanie przeszkolony (zgodnie zapisami Programu Ochrony Powietrza)  aby służyć pomocą w doborze nowych źródeł ciepła, tłumaczyć procedury administracyjne związane z wymianą kotła i pozyskaniem dofinansowania na ten cel, wspomagać mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę kotłów. Będzie m.in. organizował spotkania
z mieszkańcami oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane wsparciem przez ekodoradę zapraszamy do kontaktu :
Sylwia Steczuk tel. 32 335 86 22 email:ekodoradca@sosnicowice.pl lub do kontaktu osobistego w Urzędzie Miejskim
w Sośnicowicach.
Serdecznie zapraszamy!