UWAGA ! Ważna informacja dla uczestników projektu OZE posiadających instalację fotowoltaiczną  (dotyczy umowy z Tauronem i zasad rozliczania)

Od kilku dni, Mieszkańcy będący uczestnikami naszego projektu OZE, którzy w ramach projektu mają zamontowaną instalację fotowoltaiczną, informują nas o otrzymaniu z Tauronu aneksu do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, który przewiduje rozliczenia w tzw. systemie netbillingu (czyli na nowych zasadach).

W piśmie Taurona pojawia się informacja, że nie kwalifikują się Państwo do przytoczonych w tym piśmie kategorii.  Nie jest to prawda !!!

Gmina chcąc uniknąć tego rodzaju nieporozumień, wysłała do Tauronu listę wszystkich mieszkańców – uczestników projektu OZE, którzy powinni być rozliczani w systemie netmeteringu (na starych zasadach), jednak otrzymaliśmy odpowiedź, iż Gmina nie jest stroną umowy z Tauronem i każdy Mieszkaniec (jako strona umowy z Tauronem) musi występować w swoim imieniu.

Wobec powyższego apeluję do Mieszkańców o zachowanie czujności i w przypadku otrzymania aneksu rozliczającego w systemie netbilingu niezwłoczne wyjaśnienie tej pomyłki w Tauronie.

Aby to uczynić, należy wysłać do Tauronu  „Oświadczenie klienta o zawarciu umowy na zakup, montaż lub dofinansowania mikroinstalacji” (wzór oświadczenia w załączeniu,  link do pobrania oświadczenia https://www.tauron.pl/dla-domu/parasolowa ) i ewentualnie kserokopię lub skan umowy OZE, którą Państwo macie zawartą z Gminą Sośnicowice, dotyczącą warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE.

Do w/w dokumentów można dołączyć pismo z powołaniem się na sprawę: przejście na rozliczenie prosumenckie, nr pisma, które otrzymano z Tauronu, datę tego pisma, Nr płatnika. Pismo należy podpisać.

Wypełnione oświadczenie można dostarczyć w dowolny sposób:

–  w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) przesłać poprzez formularz kontaktowy Tauronu

–   złożyć osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta

–  przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny:  Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23 , 40-389 Katowice