Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, wraz z 11 gminami: Będzinem, Bieruniem, Bobrownikami, Bytomiem, Dąbrową Górniczą, Gierałtowicami, Katowicami, Mysłowicami, Sośnicowicami, Tychami i Zabrzem, realizuje rządowy program STOP SMOG (https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/). W ramach programu na terenie tych 11 gmin zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie.

Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Do Programu zostanie zakwalifikowana osoba, która:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2.342,27 zł brutto) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1.673.05 zł brutto), oraz złożyła oświadczenie,  w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym.
  • posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe (o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych) nieprzekraczające kwoty 53.000,00 zł, z wyłączeniem:  wartości budynku lub lokalu, nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem,
  • złożyła oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych,
  • faktycznie zamieszkuje w budynku,
  • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku dla realizacji programu STOP SMOG.

Zakładka dotycząca STOP SMOG znajduje się na stronie internetowej GZM pod adresem:  https://metropoliagzm.pl/stop-smog/.

Uchwałą nr LIII/411/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 listopada 2022r. został przyjęty „Regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STPO SMOG w GZM- poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii”

Natomiast Uchwała nr LIII/412/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokości tego wkładu określa, iż wkład własny beneficjenta wynosi 5% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Osoby do kontaktu w sprawie projektu w Urzędzie Miejskim Sośnicowice:

Sylwia Steczuk tel. 32 335 86 22  email; ssteczuk@sosnicowice.pl
w zastępstwie Irena Szykowska tel. 32 335 86 08 email: ekologia@sosnicowice.pl

Dokumenty do pobrania https://www.sosnicowice.pl/dzial/ekologia/stop-smog/