Zgodnie z art.8 Ustawy o petycjach (t.j. Dz.U.2018 poz.870) proszę o umieszczenie na stronie  internetowej poniższej petycji.

Data złożenia petycji 14.10.2022 r.

Zgodnie z art.4 ust .3 Ustawy o petycjach (t.j. Dz.U.2018 poz.870) Wnoszący wyraził zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Treść petycji w załączniku: