Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Do konkursu wpłynęło 50 wniosków złożonych przez gminy oraz partnerstwa gmin na kwotę dofinansowania 1 415 117 191,88 zł.
Całkowita kwota, jaka była przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 169,69 mln zł.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 468 mln zł wybrano 7 projektów i to tylko dlatego, że zwiększono alokację o ponad 292 mln zł. Gdyby jej nie zwiększono, to dofinansowanie otrzymałyby tylko dwa wnioski.

Wniosek Partnerstwa pn.: „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”, zajął 8 miejsce (na 50 wniosków), co świadczy o bardzo dobrym jego przygotowaniu zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, co widać po ilości przyznanych punktów komisji oceniającej.

Pomimo uzyskanej wysokiej oceny, kwota zwiększonej alokacji nie wystarczyła na wybór wniosku naszego Partnerstwa do dofinansowania, dlatego wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

Gmina Sośnicowice, tak jak w poprzednim naborze, przeanalizuje prawidłowość przyznanej punktacji i jeśli będą podstawy do odwołania się od oceny wniosku, to z pewnością nasze Partnerstwo to uczyni.

Niezależnie od tego, Zarząd Województwa Śląskiego będzie zgodnie z ugruntowaną praktyką czynił starania o zwiększenie alokacji,
aby dofinansować kolejne wnioski z listy rezerwowej – i pierwszym wnioskiem, który jest w kolejności – jest wniosek naszego Partnerstwa.

Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zwiększenie alokacji.

Poniżej lista skrócona wniosków, natomiast pełna lista wniosków złożonych wraz z uzyskaną punktacją znajduje się w załączniku oraz pod linkiem https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/9