Drodzy Mieszkańcy,

już 15 października 2023 r. (niedziela) czekają nas wybory do Parlamentu RP oraz Referendum. Wiemy, że jesteście świadomymi swoich praw Obywatelami i do wszystkich wyborów zawsze sumiennie podchodzicie. Pokazuje to frekwencja, która w naszej gminie zawsze jest wysoka.

W tym roku, prócz tego, co najważniejsze – decydujemy, kto przez kolejne cztery lata będzie decydował o nas i losie naszego kraju, możemy pomóc pozyskać środki finansowe dla naszej gminy. Nie musimy nic robić, po prostu musimy iść na wybory. O co chodzi? O tym na końcu.

Zacznijmy o wyborów i tego, co każdy Obywatel wiedzieć powinien.


W lokalach wyborczych otrzymamy 3 karty do głosowania:

 1. lista kandydatów do Sejmu RP
 2. lista kandydatów do Senatu RP
 3. karta pytań w Referendum.

Jak głosować, by głos był ważny?

W wyborach do Sejmu głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku wystartuje siedem komitetów ogólnokrajowych. Na poniższej liście są numery nadane poszczególnym komitetom przez Państwową Komisję Wyborczą w drodze losowania.

1. Bezpartyjni Samorządowcy;

2. Trzecia Droga;

3. Nowa Lewica;

4. Prawo i Sprawiedliwość;

5. Konfederacja;

6. Koalicja Obywatelska;

7. Polska jest jedna.

Ta sama Zasada dotyczy wyborów do Senatu – stawiamy „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Kiedy głoś uznaje się za nieważny?

Przyczyną nieważności głosu, jest:

 • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, 
 • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Gdzie znajdują się lokale wyborcze w naszej gminie?

SiedzibaDost. do osób niepełnosprawnychGraniceNr
  Szkoła Podstawowa
w Sośnicowicach,
ul. Gimnazjalna 6,
44-153 Sośnicowice
takSośnicowice ul.: Dolna, Gimnazjalna, Młyńska, Parkowa, Raciborska, Rynek, Szprynek, św. Jakuba, Zielona, Arki Bożka, Jagiellońska, Kasztanowa, Korfantego, Kościelna, Kozielska, Ligonia, Lompy, Łabędzka, Pod Dębami, Styczyńskiego, Szafranka, Szkolna.1
Świetlica Rady Sołeckiej
w Trachach, ul. Raciborska 31, 44-153 Trachy
takTrachy.2
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowicach,
ul. Wiejska 1,
44-156 Sierakowice
nieSierakowice.3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie, ul. Marcina 33, 44-153 KozłównieKozłów.4
Miejskie Przedszkole
w Sośnicowicach,
Oddział Zamiejscowy
w Łanach Wielkich,
ul. Wiejska 9,
44-153 Łany Wielkie
nieŁany Wielkie.5
Gminne Przedszkole w Smolnicy, ul. Szkolna 1D,
44-153 Smolnica
takSmolnica.6
Świetlica Rady Sołeckiej
w Rachowicach,
ul. Wiejska 111,
44-156 Rachowice
nieRachowice.7
Szkoła Podstawowa
w Bargłówce,
ul. Raciborska 67,
44-153 Bargłówka
takBargłówka.8
Szkoła Podstawowa
w Sośnicowicach,
ul. Gimnazjalna 6,
44-153 Sośnicowice
takTworóg Mały, Sośnicowice ul.: Kuźniczka, Powstańców, Ceramików, Generała Bema, Gliwicka, Graniczna nr nieparzyste, Kościuszki, Olchowa, Polna, Przemysłowa, Smolnicka.9

Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do godziny 21.00.

Jaki dokument musimy zabrać do lokalu wyborczego?

Aby otrzymać karty do głosowania musimy okazać Członkowi Obwodowej Komisji Wyborczej dokument tożsamości ze zdjęciem.

Takim dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Podczas tych wyborów możemy także okazać Dowód z aplikacji Obywatel.

Żaden inny dokument, w tym także Prawo Jazdy, nie będzie uznany za dokument potwierdzający naszą tożsamość.

Wyjeżdżasz? Ktoś spoza gminy przyjeżdża do Ciebie? Też możesz głosować.

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty.

Czego nie wolno robić?

Tego, czego nie wolno w czasie wyborów określa Kodeks Karny w Rozdziale XXXI. Wśród wymienionych przestępstw wymienione jest m.in. przeszkadzanie w głosowaniu lub obliczaniu głosów, sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych, narusza swobodę głosowania lub nakłania do głosowania (przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób) czy też narusza tajność głosowania.

Za powyższe przestępstwa, w zależności od nadużycia, naruszającemu przepisy grozi od kary warzywnej nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Także za niszczenie karty do głosowania, zgodnie z art. 248 ust. 3), podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
Mamy prawo odmówić którejkolwiek karty do głosowania: możemy wziąć udział tylko w Wyborach parlamentarnych, a w referendum nie lub też tylko w Referendum, a odmówimy kart do głosowania w Wyborach, możemy wziąć kartę do Wyborów do Sejmu i Referendum, a do Senatu nie itd.
Pamiętajmy tylko, by komisja odnotowała ten fakt na liście.
Nie niszczmy karty, nie wynośmy jej poza lokal.

Referendum

Wszystkie pytania referendalne znajdą się na jednej karcie. Przy każdym z nich należy zaznaczyć krzyżykiem jedną z dwóch odpowiedzi: TAK albo NIE. Jak mówi ustawa o referendum ogólnokrajowym, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „x” w żadnej z ratek obok odpowiedzi na pytanie, głos uważa się za nieważny. Należy też pamiętać, że nie trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania referendalne. Można odpowiedzieć na część z nich, a brak odpowiedzi na pozostałe pytania nie wpłynie na ważność zaznaczonych odpowiedzi. Można więc odpowiedzieć na jedno, dwa, trzy lub cztery pytania referendalne. Odpowiedzi, których się udzieliło, będą ważne.

Takie pytania skierował obecny Rząd do swoich obywateli:

 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenia podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Drodzy Mieszkańcy,

jak pisaliśmy na wstępie, w tym roku każda gmina ma szansę na dodatkowe środki finansowe. Głównym kryterium jest frekwencja.

Jakie są wymagania i na co można pozyskać środki?

 1.  „Bitwa o remizy”.
  Celem konkursu jest zachęcenie samorządów do działań zwiększających frekwencję na ich terenie. Zwycięskie gminy mają otrzymać po 1 mln zł. 
  „Warunkiem otrzymania środków finansowych jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tys. mieszkańców w każdym z powiatów w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.” – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W ramach „Bitwy o remizy” rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz OSP dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej. Jak podaje KPRM, dofinansowanie będzie można przeznaczyć na: instalacje OZE, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, kompleksową termomodernizację i remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

  W tym programie, abyśmy mogli otrzymać środki,  trzeba spełnić dwa istotne warunki – frekwencja musi przekroczyć 60% oraz musi ona być najwyższa w całym Powiecie Gliwickim.!
 2. Kolejne bonusy frekwencyjne to inicjatywa ministerstwa rolnictwa i rozwoju oraz ministerstwa sportu i turystyki.

  a) Zgodnie z przedstawionymi założeniami gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.
  O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, zdecydują mieszkańcy danej gminy.

  b) Ponadto, gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60 %. otrzymają:
   – 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych,
  – 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Wiemy, że Mieszkańcy Gminy Sośnicowice to świadomi obywatele, którzy zawsze rzetelnie podchodzili do swojego prawa wyborczego. Mamy nadzieję, że i w tym roku licznie pójdziecie do urn wyborczych, by zdecydować o przyszłości naszego kraju. To, że jest szansa na dodatkowe środku, powinno być tylko dodatkową zachętą – samą swoją obecnością możecie pomóc naszym Strażakom, Kołom Gospodyń Wiejskich, klubom sportowym czy orkiestrom.

Do zobaczenia w niedzielę w lokalu wyborczym!